esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.81 TL
EURO: 4.68 TL
Erp Sistemleri

1 yıl önce, Yorum yok

Erp Sistemleri

Teknolojinin ilerlemesi ile k?z??an rekabet piyasas?nda ayakta kalabilmek oldukça zordur. Firmalar bu nedenle kendilerinin fark?ndal???n? gösterebilmek ad?na teknolojinin her türlü imkan?ndan faydalanarak yeni ve modern ça?a uygun çözümler üretmektedirler. ??letmeler, bu i?lerini yaparken zamandan, maliyetten, insan gücünden tasarruf ederek kar elde edebilme yollar?n? da aramaktad?rlar. Bu sebeple Bat? ülkelerinde ço?unlukla kullan?lan ve günümüz ?artlar?nda da ülkemizde oldukça yayg?n olarak tercih...

Reklam
Hiç yapmayaca??m bir hatadan Olcay Hoca sayesinde kurtuldum

11 ay önce, Yorum yok

Hiç yapmayaca??m bir hatadan Olcay Hoca sayesinde kurtuldum

Lütfen medyum arayan, derdine çare arayan, hatta hayat?nda hiç yapmayaca?? hataya dü?üp içinden ç?kamayanlar yazd?klar?m? okusunlar. Ben ya?ad?m herkese hem ibret hem de Olcay Hoca ile deva olsun. ?u anda 30 ya??nda bir bayan?m.  2,5 y?l süren deli gibi a??k oldu?um bir ili?kim ve sevgilim vard?. A?k diyorum hem de deli gibi a?k. Beni ba??n?n tac? eden bir adam, ba??mdan...

Resim bulunamadı

1 yıl önce, Yorum yok

Karayollar?nda son durum (2 Aral?k 2016)

Karayollar? Genel Müdürlü?ünün günlük yol durumu bültenine göre, Konya-Bey?ehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Alt?napa Baraj? mevkisi) patlatmal? yol yap?m çal??malar? nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ula??m aral?klarla sa?lanacak.

Disavow Nedir Disavow Nas?l Yap?l?r

1 yıl önce, Yorum yok

Disavow Nedir Disavow Nas?l Yap?l?r

Geçen sene yürürlü?e ald??? disavow ile google bütün seo ve webmasterlara müjdeli bir haber sa?lad?. ?radeniz d???nda sitenize gelen kötü amaçl? ba?lant?lar? manuel olarak kal?rmay? ba?aramad???n?z durumda reddetme amaçl? haz?rlanm?? olan bu sistem sayesinde kötü niyetli hareketlerden sitenizi koruyabileceksiniz. Disavow links arac? d?? ba?lant? olarak sitenize gelen linkleri red etmenize olanak sa?lasa da ikinci a?amada gelen uyar? metni her zaman iç...

Resim bulunamadı

1 yıl önce, Yorum yok

Aç?kta sat?lan yiyecekler hangi hastal??a neden olur ?

Hijyenik ko?ullardan uzak, aç?kta yiyecek ve içecek sat???nda ve beraberinde özellikle çocuklarda ishal ve dizanteri ba?ta olmak üzere enfeksiyon hastal?klar?nda art?? meydana geldi?ine dikkat çekilerek, ebeveynler uyar?ld?. Aç?kta  sat?lan yiyecek ve içecekler, özellikle çocuklarda enfeksiyon hastal?klar?na neden olur Son günlerde gerekli hijyenik ko?ullarda haz?rlanmayan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi nedeniyle olu?an hastal?k vakalar?nda art?? gözlendi?i Çocuk ishalleri vakalar?n?n, özellikle aç?kta sat?lan besin maddeleri...


Yukarı Çık