esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

‘AK Parti’nin bir fire bile verece?ini hiç kimse dü?ünmesin’

1 yıl önce
365 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Ba?bakan Yard?mc?s? Numan Kurtulmu?, TRT Haber’de canl? yay?nlanan özel programda, gündeme ili?kin de?erlendirmede bulundu, sorular? cevaplad?.

Ba?bakan Binali Y?ld?r?m ile MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli aras?nda bugün gerçekle?en görü?me, sonras?nda yap?lan aç?klamalar ve ba?kanl?k sistemine ili?kin de?erlendirmesi sorulan Kurtulmu?, MHP ile yap?lan müzakerelerin, ba??ndan beri ?effaf, kamuoyu önünde konu?ulan bir süreç oldu?unu söyledi.

Yeni anayasa meselesinin uzun y?llard?r Türkiye’de konu?uldu?unu hat?rlatan Kurtulmu?, bu konuda AK Parti’nin iki taslak üzerinde çal??t???n?, bunlardan birisinin daha geni? kapsaml? bir anayasa reformu, di?eri de sadece ba?kanl?k sistemine geçi? için gerekli olan mini bir de?i?iklik oldu?unu söyledi.

Kurtulmu?, her iki partinin ilgili hukukçular?n?n ba?kanl?k sistemini içinde bar?nd?ran anayasa de?i?iklik metni üzerinde görü?tü?ünü, konu?up, tart??t???n?, belli bir zaman sonra genel ba?kanlarca genel çerçevenin konu?uldu?unu ifade etti.

Metnin son ?eklinin verilmesi için her iki partideki hukukçular?n bir araya gelece?ini son düzenlemeleri yapacaklar?n? anlatan Kurtulmu?, “Sonuçta MHP’nin de kabul etti?i bir metin olarak bugünkü var?lan anla?ma sonucu, AK Parti’nin imzalad??? bir metin olarak Meclis’e gelecek. Ama bu metnin içeri?i, MHP’nin de kabul etti?i bir içerik olacak. Herhalde önümüzdeki hafta içerisinde bu gündeme gelmi? olacak, parlamentoya gönderilmi? olacak Bütçe görü?meleri bittikten sonra da Meclis Genel Kurulu’na getirilerek bu konu Meclis’in gündemine sokulmu? olacak. Hay?rl? olsun. Bu, Türkiye için önemli bir dönüm noktas?d?r, önemli bir virajd?r. Bu viraj? in?allah Türkiye selametle a?ar, yürütmenin tek bir elde topland??? sisteme do?ru Türkiye gider.” de?erlendirmesinde bulundu.

“Ba?tan beri ilan etti?imiz konunun arkas?nday?z”

Meclis’e gelen de?i?iklik metninin 330 oyu bulmas?n?n ard?ndan referanduma gidece?ini dile getiren Kurtulmu?, “Biz ba?tan beri ilan etti?imiz konunun arkas?nday?z. Meclis’te 367’yi bulsa bile, bunun millete gitmesi en do?ru yoldur. Çünkü Türkiye’deki siyasi tarihin en önemli kararlar?ndan birisidir. Bunun mutlaka do?rudan do?ruya halka sorulmas? gerekir. Bu süreç ba??ndan beri gayet güzel, ?effaf bir ?ekilde yürütülüyor. Ümit ederim ki sonuç al?n?r. Nihayetinde karar verecek olan, önce parlamentodaki milletvekilleri ve ard?ndan milletimizdir. Milletimizin karar? do?rultusunda süreç, tamamlanm?? olur. Yani, bugün itibar?yla parlamento karar?na konu, gönderilmi? ve olas? 330’u a?mas? durumunda da referandumun yolu bugün itibar?yla aç?lm??t?r.” diye konu?tu.

“MHP ile bir anla?ma ortad?r”

“E?er baz? konular 2019’a b?rak?l?rsa, biz 2019’a kadar bir partili cumhurba?kanl??? sistemi gibi bir geçi? dönemi mi ya??yor olaca??z?” sorusuna Kurtulmu?, ?unlar? söyledi:

“Partili cumhurba?kanl??? olarak bunun ad?n? koymamak laz?m. Bunun ad?, ba?kanl?k sistemine geçi?tir. Buradaki temel konulardan bir tanesi de cumhurba?kan?n?n, partisiyle ili?kisinin devam edip etmeme meseledir. Orada zaten MHP ile bir anla?ma ortadad?r. Dolay?s?yla bu yap?lan de?i?iklik yürütmenin iki ba?l? olmaktan kurtar?lmas? ve böylece bütün yürütme yetkilerinin tek elde toparlanmas?na ili?kin bir anayasa de?i?ikli?i teklifidir. Mevcut anayasan?n ilgili maddesi buna müsaade etmedi?i için cumhurba?kan?n?n partisiyle ili?kisi kesiliyordu, bundan sonraki süreçlerde cumhurba?kan?n?n partisiyle ili?kisi devam edecek. Nihayetinde seçime gideceksiniz. Bu seçimde nihayetinde en az?ndan bir parti, i?in içinde olmak durumunda.”

Kurtulmu?, “Cumhurba?kan? ayr?, genel ba?kan ayr? m? olacak? Cumhurba?kan? partinin genel ba?kan? m? olacak?” sorusuna kar??l?k da partinin kendi genel ba?kan?n? da parti içerisinden ba?ka birisini de aday olarak gösterebilece?ini ifade etti.

Numan Kurtulmu?, “Bu düzenleme, parti genel ba?kan? olan ki?inin de gerekti?inde cumhurba?kanl???na devam etmesinin önünü açan bir düzenleme olmal?d?r. Do?rusu budur. Siyasetin do?as?n?n gere?i budur. Türkiye prati?inin de kar??l??? budur.” diye konu?tu.

“AK Parti’nin bir fire bile verece?ini hiç kimse dü?ünmesin”

Hem AK Parti hem MHP grubunda fire verilmemesi konusunda bir izah etme çabas?n?n olup olmad??? sorusu üzerine Kurtulmu?, ?unlar? söyledi:

“Meclis’te 330 konusunda bir s?k?nt? ya?anaca??n? zannetmiyorum. Çünkü süreç, gizli kapakl? yürütülen bir süreç olsayd?, kapal? kap?lar ard?nda birtak?m pazarl?klar, siyasi manevralarla dolu olmu? bir süreç olsayd? endi?eler ta??nabilirdi. Ama hem MHP hem AK parti olarak bizim tavr?m?z son derece aç?kt?r. Ama her iki parti de bu sürece ciddi ?ekilde riayet ederek bugüne kadar gelinmi?tir. Bugün de genel mutabakat ifade edilmi?tir. Dolay?s?yla 330 meselesinde en ufak bir endi?e olaca?? kanaatinde de?ilim. AK Parti’nin bütün milletvekilleri o gün geldi?inde, Meclis’e geldi?inde, 316 milletvekilimizin tamam?, oylar?n? kullanarak anayasa de?i?ikli?ine evet oyu verecekler. Burada AK Parti’nin bir fire bile verece?ini hiç kimse dü?ünmesin, böyle bir hayal içerisinde olmas?n.”

De?i?ikli?in, referanduma gitti?i anda hiçbir s?k?nt?n?n olmayaca??n? ifade eden Kurtulmu?, referandumdan, çok kuvvetli bir ?ekilde 2014’teki cumhurba?kanl??? seçiminden çok daha yukar?da bir oranda ‘Evet’ oyu ç?kaca??n? ümit etti?ini dile getirdi.

“CHP’nin de bu sürecin içerisinde olmas?, do?rusu oland?r”

MHP ile bugünkü mutabakat?n yeni bir anayasan?n da yolunu aç?p açmayaca??na ili?kin soruya kar??l?k Kurtulmu?, herkesin gönlünde sivil, demokratik, kat?l?mc? bir anayasa oldu?unu söyledi.

Anayasa de?i?ikli?i yap?lsa dahi, Türkiye’nin yeni anayasa ihtiyac?n?n ortadan kalkmayaca??n? belirten Kurtulmu?, ?u anda yap?lan anayasa de?i?ikli?inin esas o büyük hedefi ötelemeyece?ini, tam tersine o hedefin önünü açaca??n? ifade etti.

CHP’nin de bu süreç içerisinde olmas? temennisinde bulunan Kurtulmu?, “Bu süreçte ke?ke kurumsal olarak da CHP i?in içerisinde olsayd?. Ba??ndan itibaren bu konudaki görü?lerimizi ifade ettik. CHP’nin herhalde genel prensibi ?u oldu, ‘Biz ba?kanl?k sisteminin konu?uldu?u hiçbir müzakerenin içerisinde olmay?z’ diyerek böyle bir süreçte at?lmas? planlanan herhangi bir ad?m?n içerisinde olmayacaklar?n? ilan ettiler. Dolay?s?yla CHP’nin de bu sürecin içerisinde olmas?, do?rusu oland?r. Ke?ke olsalard?.”

Anayasa de?i?ikli?ine ili?kin takvimin nas?l i?leyece?inin sorulmas? üzerine Kurtulmu?, ?unlar? kaydetti:

“Takvim meselesi, i?in daha teknik k?sm?d?r. ?imdi önümüzde Meclis’in gündemini i?gal eden bir bütçe var. Bütçeden evvel bunun Meclis Genel Kurulu’na inmesi mümkün de?il. Bir de referandumun ?artlar?, kampanya süreci bir hesaplamayla yap?lacak bir ?eydir. Ama sonuçta karar al?nd??? anda, 60 gün içerisinde referanduma gidilmesi mümkündür.”

Bir önceki yazımız olan Düzce merkezli FETÖ/PDY soru?turmas?nda 8 tutuklama başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

‘AK Parti’nin bir fire bile verece?ini hiç kimse dü?ünmesin’ Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık