esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Erp Sistemleri

10 ay önce
367 kez görüntülendi

Teknolojinin ilerlemesi ile k?z??an rekabet piyasas?nda ayakta kalabilmek oldukça zordur. Firmalar bu nedenle kendilerinin fark?ndal???n? gösterebilmek ad?na teknolojinin her türlü imkan?ndan faydalanarak yeni ve modern ça?a uygun çözümler üretmektedirler. ??letmeler, bu i?lerini yaparken zamandan, maliyetten, insan gücünden tasarruf ederek kar elde edebilme yollar?n? da aramaktad?rlar. Bu sebeple Bat? ülkelerinde ço?unlukla kullan?lan ve günümüz ?artlar?nda da ülkemizde oldukça yayg?n olarak tercih edilen Erp sistemi vard?r. Kelime anlam?, Kurumsal Kaynak Planlama olan Erp, kurumlar?n bütün verilerini bir arada toplayarak i?letmenin bütün departmanlar?n? birbirine ba?layan programlard?r.

Erp program? kullan?m? olmasayd?, analizci, programc? gibi birçok çal??ana ihtiyaç duyulurdu. ?nternetin geli?mesinden önce i?letmeler bu i?lemlerin yap?lmas? için d??ar?dan dan??manlara ihtiyaç duyard?. Fakat günümüz ko?ullar?nda kurulan Erp sistemi ile birçok ki?inin gereklili?i olan bu i?lemler tek bir taban alt?nda toplanmaktad?r. Bu uygulamalar?n uzmanla?m?? ?irketlerce kullan?lmas? maliyet aç?s?ndan da önem ta??maktad?r. Aksi takdir de ?irketler aç?s?ndan bunun maliyeti oldukça fazla olabilmektedir.

??letmeler Erp sisteminin kurulumu için bu sistemin sat?c?lar?ndan ve bir ba?ka ki?inin dan??manl???ndan destek al?rlar.  Bu sistemin kurulumu için sistem mimarisi ve i? i?lem dan??man?na ayn? zamanda teknik dan??mana ihtiyaç vard?r. Sistem mimarisi, i?letmelerin gelecekte gereksinimleri olacak olan veri ak??lar?n?n planlamas?n? yapmaktad?r. ??lem dan??man? ise ?irketlerin bulunan ticari mevzuatlar? konusunda analiz yapar. Erp ile entegrasyon i?lemlerini analizler ile e?le?tirir. Teknik dan??man ise programlama ile ilgili a?amalarda i?letmeye yard?mc? olur.

Erp sistem sat?c?lar?, programlar?n? i?letmelere satarken i?letmelerin programlar üzerinde baz? yaz?l?mlar için de?i?iklik yapmas?na izin verir.

Günümüz ?artlar?nda kimi i?letmeler çe?itli yaz?l?mlar yüklemeye gerek kalmadan birbirinden daha de?i?ik yaz?l?mlar ile merkezden kullanabilecekleri internet tabanl? Erp sistemlerinden faydalanmaktad?rlar. ?nternet tabanl? Erp sistemlerinin uygulanmas? için internet ba?lant?s?n?n olmas? ya da LAN üzerinden a? ba?lant?s? yap?lmas?, Erp sistemine girilmesine yard?mc? olacakt?r.

Erp programlar? daha kullan?lmazken her biri birbirinden farkl? ve ba?lant?s? olmayan birden fazla yaz?l?m kullan?l?rd?. Fakat art?k birbirinden farkl? yaz?l?mlar da tek bir program üzerinden idare edilebilmektedir.

Bir önceki yazımız olan Çanakkale ?ehitlik Topra?? Sar?kam??'ta başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık