esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Google Güncellemeleri ile ilgili

1 yıl önce
398 kez görüntülendi

Google Güncellemeleri ile ilgili
seo

Google Güncellemeleri, Kalite SEO Hizmeti  A-O-L dir.

“A ” Analiz “O” Optimize “L” Link building

SEO Analiz ve Google güncellemeleri

Herhangi bir sitenin seo i?lemlerine ba?lamadan önce ilk yap?lmasi gereken önemli ?ey SEO analiz idir. Bu analiz sadece tecrübe ile de?il Google güncellemeleri ni tam olarak bilmeyi – anlamay? gerektirir. Analiz i?lemi o sitenin Google gözünde ne derecede kalite oldu?unu ve neler yap?lmas? gerekti?ini gösterir. Yani site cezaland?r?lm?? veya ceza yemi?mi (ki ço?u site sahibi ve seo i?ini uygul?yan ki?i bunun fark?nda bile de?ildir) Çogunlukla on page (site üstünde) i?lem yapmadan hemen binlerce kalitesiz link building yapma i?lemine giri?irler ve kötü durumda olan siteyi dahada berbat edip ebediyen mezarl??a gönderirler. Söz meclisten d??ar? ama benim Türk sitelerinin ço?unlu?unda gördü?üm maalisef bu. Google güncellemeleri nden y?llarca uzak kal?nm?s.

SEO Analiz 5 s?n?fa veya gruba ayr?l?r.

1- Penguin cezalar?n?n ara?t?r?lmas?

2- Panda cezalar?n?n ara?t?r?lmas?

3- Spam SEO (kötü-kalitesiz-istenilenden fazla-de?ersiz-çöplük-kirletme)

4- Gere?inden çok fazla optimize edilmesi

5- Bütün yukardaki hatalar?n nas?l düzeltilece?idir.

Optimizasyon i?lemide 4 s?n?fa veya gruba ayr?l?r

1- Siteniz için süper sayfa olu?turma / uzun kelimelerden

2- Metalar / ba?l?klar

3- Content / Makale ve beraberinde kullan?lan resimler

4- Ayn? yaz?l?ma sahip olan – çift olanlar? bire indirmek

Link building, buda 4 gruba ayr?l?r.

1- Kontrolu elinizde olan linkler

2- Ünlü- isim yapm?? sitelerden yap?l?cak linkler

3- PR (sayfa rank) snipper links

4- Basit uygulama

Google Güncellemeleri ve Penguin

Penguin:  (Google Güncellemeleri nin ikinci sevimli hayvan?)

Google Güncellemeleri ?udur.

Sitenize d??ardan gelen ba?lant?lar?n (back link) anchor text (ba?lant?lar?n html yaz?l?m?) lerin hedefledi?i kelimelerdir.

Örnek: Diyelimki sitenizin sayfalar?ndan birtanesi “kad?n çantas?” kelimesiyle listelerde ba?a ç?kmak istiyor. Ve sizde bu kelimenin ba?larda ç?kmas? için seo hizmeti veren bir ki?i ile çal??maya ba?lad?n?z. Ve o kisi size binlerce back link yap?m?na anchor text olarak sadece “kad?n çantas?” olarak kullanm??sa bu Pandan?n arad??? lezzetli yemek oluyor. Ve bu i?lemi sitenizde gördü?ünde hemen sitenizi ala?a?? edip parçalay?p yiyor.

Onun için anchor yaz?l?m?nda kullan?l?cak kelimelerin oran?, s?n?r? hiç bir zaman a?mamal?. Bu kesinlikle sadece bir URL için 20 taneden fazla olmamal?d?r. Ve bu orant?y? sa?lamak için di?er yard?mc? kelimeler mutlaka kullan?lmal?d?r.

E?er ?srar edip sadece bir tek kelime kullan?ld???nda sizin sadece ve sadece bu kelime için naturel olarak de?il zorluklla ba?a ç?karma i?lemi yapt???n?z belli olurki buda Pandan?n hiç ho?una gitmiyen bir?eydir. Ve bu kelime makalede onlarca defa alt? çizili, kal?n harfler ve italik olarak yaz?lm??sa ozaman sadece anchor text sorunu de?il birde over (gere?inden fazla) optimizasyon olarak cezaland?r?l?yorsunuz.

Çal??aca??m?z bir sitenin Penguinden ceza al?p almad???na dair i?lem yap?lmasi gerekir. Bu i?lem back linkleri inceleme- Backlinklerin ne kadar?n?n iptal edildi?i ve hala geçerli olan linklerin kalitesi ve sonrada kullan?lan anchor texlerin oran?. Birde sitenin geçmi?te hiç rank yap?p yamad???. Bütün bu bilgilere ula??ld?ktan sonra Pandan?n uygulad??? cezay? kald?rmak için i?leme ba?lamak. Ama i?lemlerin uygulanmas? Panda cezas?n?n kalkaca?? anlam?na gelen bir garanti degildir. Ve onun için yap?lacak tek ?ey yeni bir domainle i?e ba?lay?p seo hizmetini size kalite olarak vericek bir kimse ile çal??makt?r. Maalisef kalite SEO hizmeti ucuz olmamakla beraber zor bulunan bir?eydir. Bu konuyla daha fazla bilgi almak için bizimle ileti?ime geçin.

Panda: (Google Güncellemeleri nin ilk sevimli hayvan?)

Panda denilen Google güncellemesi nin amac? sitenizdeki makalelerin kalitesini aramakt?r.

Kopyalanm??, veya kopyalanmam?? olsa bile daha evvelden yaz?lm?? makalelere yüzde oran?nda benzemesi. Onun için kesinlikle kopya makale, kelime oyunlar?yla Google’? kand?rmaya çal??mak bence en büyük aptall?k olamakla kalmay?p idam sehpas?nda olan sitenizin ipini kendi ellerinizle çekmektir. Para harc?yarak bu i?i profosyonel olarak yapan ki?ilerin hizmetinden faydalanacaks?n?z. Ucuza kaçmakla sadece kendinizi ve site sahibini kand?rm?? olursunuz. Ama Google’? kand?ramazss?n?z. Böyle bir duruma gelindi?inde kaybetti?iniz gelir ve tekrar yap?l?cak bir sitenin yeni domainle hizmete girmesinin masraflar?n? hesaplama i?ini size b?rak?yorum. Ayn? makale konusunu di?er sayfalarda defalarca tekrar etmek co?u sitelerin bilinçsiz olarak uygulad??? i?lemdir. Özellikle ba?l?klar ayn? ise. Google Panda, adi- kalitesiz – copya – i?e yaramaz- basit- hiç bir de?er ta??m?yan – okuyan ki?iye hiç bir ?ey vermiyen makaleleri aray?p bulmak ve cezaland?rmakla görevlidir.

Spam SEO (kötü-kalitesiz-istenilenden fazla-de?ersiz-çöplük-kirletme):

Spam SEO i?lemi kullan?m? sizin gönüllü olarak Google’a gidip “ne olur bana bir tokat at?n, öyle bir tokat at?nki birdaha kendime kolay kolay gelmiyim” anlam?n? ta??r.

Peki spam seo nedir? Spam seo iki tarafl? yürütülmektedir. Site sahibi taraf?ndan ve SEO i?lemini amatörce uyguluyan ki?i taraf?ndan. Spam seo ço?unlukla forum ve bloglara yap?lan yorum veya cevaplamadan do?ar. Ve birde porno sitelerin haricinde do?u Avrupa ülkeleri vede Çin gibi uzak do?u ülkelerinden. Di?er bir yöntemde sitenin sahip oldu?u kendi blo?undan yüzlerce backlinkle kendi sitesine ba?lant? sa?lamas?. Bu tip spamy i?lemler yüzlerce forumdan veya blogdan sadece backlink yapmak için yap?lm?? k?sa cevaplama veya yorumlard?r. Ve ço?unlu?u non follow (ba?lant?l? olm?yan-veya izlemiyen) dir.

Bu 2014 y?l?n?n ba??nda Google güncellemeleri bu konuyla ilgili bir aç?klamay? Google taraf?ndan aç?klad?ysada ço?u kimse ya hala fark?nda de?il yada bilmiyor.Google “forumlardan, bloglardan backlink olu?turman?n arama motorlar? için bir faydasi yoktur, yapmay?n” diyor. Ama inan?nki, yanl?? bilgilerle donat?lm?? bir site sahibi ilan vermi? ve ve bu i?i yap?cak uzman? para kar??l???nda ar?yor. ??in ilginç taraf?da onlarca ki?i bu i? teklifine cevap vermi?. Gene di?er bir site sahibi ise; makaleyi yaz?p, kopyalay?p, birkaç kelimesini de?i?tirip di?er sitelere yükleme ve forumlarda, bloglarda yay?nlanmas? için para kar??l??? bu i?i yap?cak uzman ar?yor. Görüp okudu?umda gözlerime inanamad?m. ??te bu seo nun nekadar bilinçsizce anla??ld???n?n tipik bir örne?i maalisef. Maalisef seo yu yapanlar kadar seo hizmetinden faydalanmak istiyen site sahipleride müthi? cahiller bu konuda. Harcanan paraya ve eme?e yaz?k diye dü?ünüyorum.

Son Google Güncellemeleri ve Hummingbird

2013 y?l?n?n sonuna kadar Google aranan kelimelere göre listelerde cevap veriyordu. Ama son Google güncellemeleri nin Hummingbird ad? alt?ndaki algoritmlerle yap?yor.

Örne?in: Hummingbird den evvel her kelime için bir sayfa haz?rl?yorduk

“Su kaça??” Su kaça?? nas?l tespit edilir” Su tesisatç?s?” gibi. Oysa art?k Google bundan pek ho?lanm?yor. Ne yap?lmas?n? istiyor peki! Birbirine çok yak?n ili?kide olan bu kelimeleri sadece bir sayfada kullan diyor. Yani “su kaça??’ diye ar?yan da ayn? sayfay? bulucak “su kaça?? nas?l tespit edilir” diye  ar?yanda. ??te biz buna super sayfa olu?turma diyoruz. Burda bütün i? makaleyi yaz?cak olan ki?inin ustal???na ve profosyenelli?ine kal?yor. E?er bu makaleyi bu ?ekilde yaz?cak ki?i bulamad???n?zda oldu?unuz yerde say?yorsunuz maalisef. E?er buraya kadar yazd?klar?m?z ho?unuza gitti vede e?itici olduysa devam?n? sizlerin iste?ine göre sürdürücez. Unutmay?n elimin alt?nda kulland???m klavye Ingilizce harflerden olu?mu?tur ve Mac Book Pro kullan?yorum. Türkçe olarak yazmam oldukça zaman al?yor. Onun için Türkiyede’den Türkçe yaz? yazan klavye sipari?i vermem gerekirki yazd?klar?m daha çabuk olsun. Tabiiki herzaman yorumlar?n?z?, ele?tirilerinizi görmek en büyük arzumuzdur. Google Güncellemeleri ile illgili bu yaz?m?z Amerika’daki arkada??m?z?n i? birli?iyle haz?rlan?p Türkçeye taraf?mdan çevrilmi?tir. Daha ilerde olu?acak Google Güncellemeleri ile illgili de?i?iklikleri burdan takip edebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan SEO Hizmeti çal?smalar? hakk?nda başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık