esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Google S?ralama Faktörleri Top 10

1 yıl önce
421 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

?nsanlar genellikle Google arama motoru sonuçlar?ndaki s?ralaman?n çok farkl? faktörlere ba?l? oldu?unu anlamaz. Sitenizin neden iyi s?ralarda yer almad???n? merak ederken, baz? ?eyleri ak?lda tutman?z gerekir. Bununla birlikte, bunlar sadece gözle görülebilir, somut ?eyler olmayabilir. Y?llard?r okudu?um Google’?n Webmaster Yönergeleri, Google SEO Ba?lang?ç Rehberi, profesyonelce yap?lan di?er blog ve SEO sitelerinden edindi?im bilgilere göre Google arama s?ralamalar?n? etkileyen en önemli 10 faktörü a?a??da özetlemeye çal??t?m:

  1. Domain Hosting: Sitenizin hangi ülkede oldu?unu hosting ?irketi arac?l???yla ö?renin. Bu ço?unlukla arama sonuçlar?nda büyük bir rol oynar. Prestijli bir hosting firmas? kullanmaya çal???n. E?er Türkiye’deyseniz Türkiye’de bulunan bir hosting ?irketi kullan?n. Ayr?ca e?er yapabilirseniz özel bir IP öneririm. Asla en ucuz hostingi kullanmay?n. Zaten e?er bunu kar??layamayacaksan?z, SEO gibi zahmetli bir i?e el atmay? bir daha dü?ünmelisiniz.
  1. Kom?ular?n?z: Serverinizdeki kom?ular?n?z?n spam olarak s?n?fland?r?lmad???ndan emin olun.
  1. URL Yap?s?: URL yap?lar?n?z?n çok temiz oldu?undan emin olun. URL’lerinizin sonundaki karakterlerin herhangi düzensiz dizisi olmamal?d?r.
  1. ?çerik: ?çerik çok önemlidir. Ba?lamak için bütün önemli sitelerinizde metin olmas?na dikkat edin, sonra da konunuzla alakal? olan iyi seçilmi? anahtar kelimelerin do?al bir ?ekilde da??t?ld??? ve onlar? kapsayan kaliteli içerikler yaz?n. ?çeri?inizi her zaman insanlar, ziyaretçileriniz için yaz?n ve asla sadece Google yükselmenin bir amac? olarak görerek yazmay?n. Kopya içerik yazmamaya da kesinlikle özen gösterin! Google bu tuza?a asla dü?mez ve bunu hemen fark eder.
  1. ?ç Link Yap?s?: ?ç  sayfalar?n?z?n do?ru ?ekilde linklendi?inden emin olun. Ziyaretçiler web sitenizin her bir sayfas?ndan di?er sayfalara kolayl?kla ula?abilmelidir. Sitenizin kodlar?n?n do?rulanm?? oldu?undan emin olun ve yapabildi?iniz kadar flash ve JavaScript en az seviyede kullanmaya çal???n. Özellikle sitenizin temiz, kullan?m? kolay ve ziyaretçilere yard?mc? olacak ?ekilde linklendi?ine dikkat edin.
  1. Güven: Sitenizde bir ileti?im adresi olarak en az?ndan mail adresiniz bulunuyor mu? E?er yoksa olmal?. Google web sitelerinde böyle güven unsurlar?n? görmek ister. Yani, sitenize ziyaretçilerinize güven yaratmak için koyaca??n?z her ?ey, s?ralaman?z için de etkili olacakt?r. Sitenizin her sayfas?na bir ileti?im bilgisi koyman?z? öneririm. ?nsanlar?n sizle i? yapmas?n? kolayla?t?rmaya çal???n, bunu da ileti?im bilgilerinizle sa?layabilirsiniz.
  1. Anahtar Kelimeler: Sitenizin anahtar kelimeleriniz kullan?larak düzenlendi?inden emin olun. Resimlerin alt?ndaki sekmelere, sayfalar?n meta tan?mlar?na ve yazd???n?z içeriklere bu anahtar kelimelerinizi ekleyebilirsiniz.
  1. Sitenin Ziyaret Oran?: E?er Google sitenizde ziyaretçilerinizin birkaç saniyeden fazla vakit geçirmedi?ini görürse, bu arama motoru s?ralamalar? aç?s?ndan zamanla problem yarat?r. Ziyaretçilerinizi çekmek için sitenizde de?i?iklikler yap?n. Video, haber bültenleri, anket gibi basit ?eylerle sitenizin ziyaret oran?n? art?rabilirsiniz. Sitenizde Google analitik gibi düzgün çal??an bir takip sistemi sa?lad???n?zdan emin olun.
  1. Gelen ve Giden Linkler: Link ald???n?z ve verdi?iniz sitelerin %100 konunuzla alakal? oldu?undan emin olun. E?er oyuncak sat?yorsan?z ama bir ayakkab? sitesine link verdiyseniz, bunun zamanla s?ralaman?zdaki olumsuz etkisini görürsünüz.

Bir önceki yazımız olan Disavow Nedir Disavow Nas?l Yap?l?r başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık