esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Google Site Yöneticisi Araçlar? Site Haritas?

1 yıl önce
212 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Site haritas? bizim için çok kullan??l? olabilir. Google’?n verdi?i ücretsiz hizmet sayesinde site URL lerimizi Google’a birkaç basit i?lem sonucu bildirebiliriz. Buradaki as?l amaç Google botun eri?emeyece?i URL leri Google’a bildirmek ve taranmas?n? sa?lamakt?r. Bununla birlikte bütün sayfalar?m?z? da ayn? anda Google’a bildirmek mümkündür.

Site Haritalar? detayl? i?lerde yapar. Örne?in bir video meta girdisini Site Haritalar? yard?m?yla Google’a bildirdi?iniz taktirde o video ile ilgili çok detayl? bilgileri göndermi? olursunuz. Bu sayede Google ilgili video hakk?nda daha detayl? bilgiye sahip olur ve arama sonuçlar?na ona göre yans?t?r. Google’a bir video metas? gönderdi?iniz zaman videonun oynatma süresi, içeri?inin ya? s?n?r? olarak izlenebilirli?i gibi konular hakk?nda bilgileri vermi? olursunuz. Bu sayede Google tarama esnas?nda o videonun kimler taraf?ndan görülüp görülmeyece?ine karar verir. Bu seo aç?s?ndan bize çok faydal? olacakt?r. Ayn? durum resim içerikler için de geçerli…

Site haritalar? özellikle bloglar taraf?ndan mutlaka kullan?lmal?d?r. Sürekli yenilenen içerik nedeniyle sürekli Google botun sizi ziyaret etmesi gerekir. Bu yüzden Site Haritalar? size yard?mc? olabilir. De?i?meyen içeri?e sahip ya da s?k s?k de?i?meyen içeri?e sahip tan?t?m siteleri, ?irket siteleri gibi siteler Site Haritalar?na o kadar ihtiyaç duymaz.

AJAX içerikli sitelerin de mutlaka kullanmas? gereken bir yöntemdir Site Haritalar?. Çünkü Google bot bu tür içerikli siteleri tarayamayabilir. ??inizi riske atmayarak Site Haritas? olu?turup Google site yöneticisi araçlar? üstünden ilgili bölümden gönderin.

Elbette ki Google gönderdi?iniz Site Haritas?ndaki ba?lant?lar?n hepsini dizine ekleyece?ini garanti etmiyor. Zaten dizine ekleme i?lemi o kadar k?sa bir süreçte de?il. Sizin yapman?z gereken Site Haritas?n? Google site yöneticisi araçlar? üzerinden göndermek. Site yöneticisi araçlar?nda Site Haritalar? bölümüne geldi?inizde size baz? veriler sunar. Kaç tane web sayfan?z dizine gönderildi ve bunlardan kaç tanesi dizine eklendi. Bu rakamlar?n birbirine yak?n olmas? gerekti?ini unutmay?n.

Dizine gönderilen web sayfas? 340 ise dizine eklenen web sayfas? en az 300 olmal?d?r. Aksi bir durum sorun oldu?unu gösterir. Seo da amac?m?z Google botun bizi daha iyi tan?mas? ve daha h?zl? indekse almas? ve en son bizi üst s?ralarda ç?kartmak ise Site Haritalar? bunu yapmak için büyük bir ad?md?r.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık