esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Google ?ubat güncellemesi

2 yıl önce
282 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Google arama kalitesini artt?rmak amac?yla yapt??? yeni algoritma de?i?iklerini kullan?c?lar?yla payla?t?.

Google algoritma de?i?iklikleri

 • ?lgili aramalar?n kapsam? geni?letiliyor

Google geli?tirdi?i yeni algoritma ile kullan?c?lar?n önceki davran??lar?na göre arama sonuçlar?n? rafine ederek kullan?c?lara sunmaya ba?lad?.

 • Geni?letilmi? arama ba?lant?lar? özelli?i

Geni?letilmi? arama ba?lant?lar? özelli?i ile web sitelerinde yer alan tüm ba?lant?lar kategorilere ayr?larak, çak??an(duplicate) içerikler var ise ve ba?lant? olarak da Google’a yans?m??sa otomatik olarak kald?r?labilecek.

 •  Geni?letilen site ba?lant?lar? ço?alt?larak en az sorgu ile en fazla bilgi, sayfa içeri?inden edinilecek böylelikle çak??an (dublicate) içeriklerin önüne geçilebilecek.
 • Arama sonuçlar?ndaki ön izlemeler daha tutarl? sonuçlar verecek.
 •  Resmi sayfalar daha do?ru bir ?ekilde tespit edilebilecek. Arama sonuçlar?nda bundan böyle yanl?? tan?mlanm?? resmi sayfalar yer almayacak.
 •  Genel aramalarda resim (imaj) sonuçlar? artt?r?ld?. Art?k arama sonuçlar?nda daha fazla ilgili resim (imaj) yer alacak.
 • Görsel aramalar?n güvenli?inin artt?r?lmas? amac?yla yeni bir algoritma geli?tirildi. Art?k görsel aramalar çok daha güvenli bir ?ekilde yap?labilecek.
 •  Yabanc? dil aramalar?nda, e? anlaml? kelimelerde düzenlemeye gidildi. Bundan böyle yabanc? dil arama sonuçlar?nda kelimelerin e? anlaml?lar? da yer alacak.
 • Google arama sayfas?n?n üst bölümünde yer alan ba?lant?lar yeni algoritma düzenlemesiyle biraz daha a?a?? bölümde google menüsü olarak yerini alacak.
 • Google kapsama alan?n?, Google Plus’? da ekleyerek daha da geni?letti. Art?k Google, Google Plus’tan da veriler çekecek.
 • Google’?n geli?tirdi?i yeni algoritmalar ile imajlar?n önemi daha da artt?. Bundan böyle imaj optimizasyonu çok daha önemli.
 • Google Youtube’a verdi?i önemi artt?rd???ndan payla??lan videolarda ilgi çekici ba?l?k ve etiketler önemini olabildi?ince artt?rd?.
 • Google art?k seo uzmanlar?n?n indeksleri bulmak için yazd?klar? sitead?.com indeksine kar?? çok daha titiz davranacak. Dolay?s?yla bu konuya dikkat edilmesi oldukça önemli.
 • Web sayfalar? art?k tamamen Panda güncellenmesinin son güncellemesine göre güncellenecek.
 • Yabanc? dileri kapsayan sorgular tüm dilleri kapsayacak ?ekilde geni?letildi.
 • Bundan böyle sadece backlinkle siteler belli yerlere gelemeyecek sitelerin güncel olup olmad?klar?n?n önemi her geçen gün daha da artacak.
 • Google k?rk link ve 404 bulunan sayfalar? cezaland?rmaya ba?lad?. Dolay?s?yla düzgün ve kullan?c? dostu siteler olu?turmak zaruret haline geldi.
 • Yerel arama sonuçlar? genel arama sonuçlar?n? do?rudan etkilemeye ba?lad?.
 • Google art?k pagerank yerine trustrank’i s?ralamalarda göz önünde bulunduracak.
 • Google bundan böyle sadece describtion? de?i?tirilmi? veya çok az de?i?iklik yap?lm?? içerikleri spam içerik olarak kabul edecek. Dolay?s?yla web site içeriklerinin özgün ve kaliteli olmas? önemini daha da artt?rd?.
 • Lokal aramalar?n önemi artt???ndan firmalar?n harita konumland?rmalar?na azami önemin verilmesi de ayr? bir önem ta??maya ba?lad?.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık