esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Hiç yapmayaca??m bir hatadan Olcay Hoca sayesinde kurtuldum

9 ay önce
401 kez görüntülendi

Lütfen medyum arayan, derdine çare arayan, hatta hayat?nda hiç yapmayaca?? hataya dü?üp içinden ç?kamayanlar yazd?klar?m? okusunlar. Ben ya?ad?m herkese hem ibret hem de Olcay Hoca ile deva olsun. ?u anda 30 ya??nda bir bayan?m.  2,5 y?l süren deli gibi a??k oldu?um bir ili?kim ve sevgilim vard?. A?k diyorum hem de deli gibi a?k. Beni ba??n?n tac? eden bir adam, ba??mdan her zaman her yerde güller savuran, bak?nca içimin eridi?i, onsuz nefes alamam dedi?im adam.

Çok güzel ba?lad? aram?zda her?ey ve tam 1 y?l boyunca masal gibi sürdü. Tan??t???m?zda e?inin vefat etti?ini, 6 ya??nda bir k?z? oldu?unu ve bu yüzden k?zkarde?ini memleketten getirip yan?na ald???n?, k?z?n?n annesini k?z? 3 ya??ndayken kaybetti?ini ve o zamandan beri k?zkarde?i ile çocu?u büyütmeye çal??t?klar?n? anlatm??t?. Bu yüzden mümkün oldu?unca benimle beraber oluyor ama illaki sabahlar? evde uyanmas? gerekti?ini, küçük aleyna n?n onu görmezse çok mutsuz oldu?unu söylüyordu.  Beni bu kadar seven, i?ten bile yar?m saatli?ine beni görmeye gelen, bana bakt??? zaman a?k?n? gözlerinde okudu?um, deli gibi a??k oldu?um, bana allah?n bir hediyesi dedi?im adam?n k?z? benim k?z?m say?l?rd?. Bu yüzden her zaman çok anlay??l? ve sevgi dolu oldum. ?li?kimiz 1 y?l olmu?tu. Ailem ili?kimi biliyordu ama sevgilmle daha tan??mam??lard? . Ama annem art?k bir tan??al?m, zaman? geldi geçiyor demeye ba?lad?. Ben de e?inin ölümü, çocu?un hassas durumu ancak durumu toparlad???n? yak?n zamanda tan??t?raca??m? söylüyordum. Sevgilime ailemin  kendisiyle tan??mak istedi?ini, art?k bask? yapt?klar?n? anlatt?m. Tam da bu günlerde bir kutlama için bir ak?am e?lenmeye gittik. Güzel bir yemek organize etmi?ti herzamanki gibi sevgilim. Gece gitti?imiz yerde arkada?lar?n? gördü ve birkaç dakikal?p?na onlar?n yan?na gitti?inde sevgilimin telefonu ayn? numara taraf?ndan üst üste 5 kere ararn?nca telefonu açt?m. Kar??mda bir kad?n konu?uyordu. Murat ile görü?mek istedi?ini, benim kim oldu?umu soruyordu. Sevgilimin k?zkarde?i olabilir diye siz kimsiniz diye sordu?umda ben e?iyim dedi. Allah?m dünya ba??ma y?k?ld?. Bu s?rada Murat yan?ma geldi ve ne oldu diye sordu. Ç??l?k atmaya, feryad etmeye ba?lad?m. Sinir krizi geçirdim. Hastaneye kald?r?md?m. Asl?nda koca bir yalan?n içinde ya??yormu?um 1 y?ld?r. K?z karde?im diye anlatt??? e?iymi?. Deliye döndüm. Ayr?ld?m. Ama çok can?m yan?yordu hem de çok. Murat da bu s?rada pe?imi b?rakm?yor, sürekli dinle beni diye yalvar?yordu. Sonunda allem etti kallem etti beni kendisine geri döndürdü. Ben asla evli bir adamla sevgili olacak bir kad?n de?ildim. Ama 1,5 y?l daha Murat la birlikte oldum. Yan?ndayken mutlu ama gitti?inde mezara girmi? gibi hissediyordum. Bana ne derse yap?yordum. Ailemle bile tan??t?rd?m o evli haline ra?men. Aileme hep yalanlar söyledim.

Murat durumdan memnundu çünkü hem ben, hem e?i onun yan?ndayd?k.Arkada?lar?m art?k ruh gibi oldu?umu Murat ?n bir kuklas? haline geldi?imi söylüyordu. Hale benim can arkada??md?r. Olcay Hocaya gidiyoruz dedi. Yeter daha fazla böyle hayat?na k?ymana izin vermiycem diyerek Olcay Hocaya götürdü beni. Durumu anlatt?m. Asl?nda içimde f?rt?nalar koptu?unu ama ondan ayr?lamad???m?, o olmazsa ya?ayamam gibi hissetti?imi, bu yüzden Murat beni k?rsa da üzse de onu derse harfiyen uydu?umu ama asl?nda bunlar? istemedi?imi anlatt?m. Olcay Hoca üzerimde a?k büyüsü oldu?unu söyledi ve bana celp i?lemi yapt?. Murat bana gerçekleri ö?rendi?imde ona geri dönmem için a?k büyüsü yapm??t?. Olcay Hoca i?lemi yapt?ktan 21 gün sonra etkisini görmeye ba?lad?m. Murata kar?? dü?üncelerimi söyleyebiliyor, kendimi savunuyordum. Beni bir ç?kmazda 2,5 y?ld?r ya?att???n?, can?m?n fazlas? ile yand???n?, evli bir ekekle ili?kiya?ayacak bir kad?n hiç olmad???m?, bunu  beni onu kaybetmekten daha fazla kahretti?ini söyledim ve Murat ile ilgili her?eyi bir anda hayat?mdan ç?kard?m. Olcay Hoca beni bu ç?kmazdan, bu bataktan kurtard?. Üzerimdeki kötü büyüyü bozdu ve kendime geldim. Tekrar hayat?m? geri ald?m. Olcay Hoca sayesinde ?imdi yoluma, hayat?ma bakabiliyorum. Çünki Murat asla bo?anmaz, beni de hep elinde tuatarak hayat?m? harcayacak kadar bencil ve zalimdi. Nas?l te?ekkür etsem azd?r Olcay Hocaya. Ben Olcay Hocan?n bana yapt??? i?lemden sonra bendeki de?i?iklikleri gördüm ve ya?ad?m. Olcay Hoca dinlerken çözümleme yap?yor, kendini sizin yerinize koyuyor ve amac? sadece yard?mc? olmak.  ??inde çok iyi ve etkili. Hani herkes bilir, böyle büyü nuska konular?nda çok yalanc?, çok a?z? laf yapan cambaz vard?r. Olcay Hoca kesinlikle öyle de?il. Güven veriyor, anl?yor ve en önemlisi çözüyor. Önemli olan da çözüm olmas?.

Bir önceki yazımız olan Gelibolu’daki Yahudi izleri silinmesin başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık