esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Çanakkale Haberleri

10 ay önce

Teknolojinin ilerlemesi ile k?z??an rekabet piyasas?nda ayakta kalabilmek oldukça zordur. Firmalar bu nedenle kendilerinin fark?ndal???n? gösterebilmek ad?na teknolojinin her türlü imkan?ndan faydalanarak yeni ve modern ça?a uygun çözümler üretmektedirler. ??letmeler, bu i?lerini yaparken zamandan, maliyetten, insan gücünden tasarruf ederek kar elde edebilme yollar?n? da aramaktad?rlar. Bu sebeple Bat? ülkelerinde ço?unlukla kullan?lan ve günümüz ?artlar?nda da ülkemizde oldukça yayg?n olarak tercih...

11 ay önce

Çanakkale Sava?lar? Gelibolu Tarihi Meydan Ba?kan? ?smail Ka?demir,Çanakkale ?ehitliklerinin farkl? yerlerinden edinilen vatan topraklar?n?,Sar?kam?? ?ehitliklerindeki vatan topraklar?yla bulu?turdu. Sar?kam?? ?ehitli?indeki merasime dahil olan Tarihi Meydan Ba?kan? ?smail Ka?demi, Çanakkale ?ehitliklerinin farkl? yerlerinden edinilen Vatan Topraklar?n?,Sar?kam?? ?ehitliklerindeki vatan topraklar?yla bulu?turdu.Çanakkale Kahramanlar?yla Sar?kam?? Kahramanlar?n? rahmetle anma etti. Sar?kam??'ta 102 y?l bir önceki ecdâd?n yürüdü?ü trafikte on binlerle birlikte yürüyen Tarihi Meydan Ba?kan? ?smail Ka?demiri...

11 ay önce

Çanakkale'nin Ayvac?k kazas?nda zeytinlik alanda ç?kan yang?nda,15 dönümlük arazi ile yazl?k evin bodrum sert kay?p gördü.Edinilen bilgiye göre,Assos Antik ?ehiri yak?n?ndaki Ye?il Liman mevkisinde yer alan zeytinlik alanda art?k belirlenemeyen tek sebeple büyük yang?n ç?kt?. Çevredeki bireylerin bilgi vermesi üst k?sm?na olay mahaline Ayvac?k Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman ??letme Müdürlü?ünde memur söndürme arabay? hemen gönderildi.Ekiplerin tahmini 3 saatlik çal??mas?...

1 yıl önce

ÇANAKSERT DUVAR'de bir pastane i?letmecisi ,3 Aral?k Dünya Engelliler Bugünü'ne özel,üstünde özürlü ki?ilerin hayat?n? ifade eden figürlerin bulundu?u,50 kilo a??rl???nda özel bir pasta haz?rlad?.Özürlü konseptli pasta,Çanakkale Belediyesi Özel Ö?renim Uygulama Merkezi'nde kesilerek,çocuklara ikram edildi.   Kentte pastane i?leten Hasan Çoban ,nihai senelere butik pastac?l???n ön s?raya ç?kmas?yla beraber,çe?itli konseptlerde imalata ba?lad?.?lk olarak bu sene 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 10bir'nci y?ldönümü sebebiyle...

1 yıl önce

Çanakkale Bo?az?'n?n Ege Denizi giri?inde 2 geminin çarp??t??? söylendi. Al?nan bilgiye yönelik ,?spanya'n?n Valencia Liman?'ndan ?zmit'in Autoport Liman?'na giden 176 metre boyundaki ?spanyol bayrakl? "Grande Anversa"  adl? Ro-Ro gemisi ile Romanya'n?n Köstence Liman?'ndan K?br?s'?n Larnaka Liman?'na giden 100 metre boyundaki Malta bayrakl?  "Sider Capri"  adl? kuru yük gemisi art?k belirlenemeyen tek sebeple Kumkale mevkisi yak?nlar?nda çarp??t? . Olay,telsizle Çanakkale Bo?az? Gemi Trafik...

1 yıl önce

Ziyarete Borsa Idare Kurulu Ba?kan? Kaya Üzen ,?dare Kurulu Ba?kan Yard?mc?lar? Salamon Halyo ve Gökhan Yumu?ak Ba?l? , idare Kurulu Sayman Azasi Zakir Tanr?kulu ,?dare Kurulu Azasi Necmi Y?ld?r?m ve Evrensel Sekreter Sevcan Elver kat?ld?. Ziyarette Çanakkale Ticaret Borsas? ?dare Kurulu Ba?kan? Kaya Üzen,öncelikle Borsa Idare Kurulu mensuplar?n? duyurdu.Çanakkale ?l Güven Müdürü Celal Su Bask?n'in ba?ar?lar?n? yak?nen izlediklerini söyleyen Çanakkale Ticaret...

1 yıl önce

Çanakkale TeknoPark, Bilim, Endüstri ve Bili?im Bakanl??? arac?l???yla bu sene 4.'sü tertip eden Bili?im Geli?tirme Bölgeleri Zirvesi'ne kat?ld?.Çanakkale TeknoPark'?n ilk defa temsil edildi?i dorukta , Bilim, Endüstri ve Bili?im Bakan? Faruk Özlü de yap?lan stand? ziyaret etti. Projeleri ve Ar-Ge çal??malar?n? inceleyen Bakan?m?z Özlü, TeknoPark Evrensel Müdürü Erkan Bil'den süren faaliyetler ve yat?r?mlar ile ilgili haber ald?. Doru?a bünyesindeki üç ?irket...

1 yıl önce

Çanakkale Kepez Deniz S?n?r Kap?s? Mülki ?dare Amiri Vali Yard?mc?s? Saim Eskio?lu'nun ba?kanl???nda gerçekle?tirilen ve Çanakkale ?l Emniyet Müdürü Celal Sel'in ortak oldu?u tatbikata Çanakkale Liman Ba?kanl??? 3 personel,Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanl??? 5 personel ve 1 bot,Özel Harekât ?ube Müdürlü?ü 18 personel ,  Deniz Liman? ?ube Müdürlü?ü 8 personel ve 1 Zab?ta arac?,Çanakkale Gümrük Müdürlü?ü 8 personel,Sahil Emniyeti Evrensel...

1 yıl önce

ÇANAKKALE Belediyesi'nin yürüttü?ü proje alan?nda ,müracaatta yer alan 1100 ki?iye ,6 ay müddetli olarak bedava kullanacaklar? bisiklet yar??? belirleme edildi . Sa?l?k Bakanl??? ,Ülkemiz Milletçe S?hhati Müessesesi Çanakkale Milletçe S?hhati Müdürlü?ü ile Çanakkale Belediyesi aralar?nda fizyolojik aktivitenin artt?r?lmas? amaçl? 'Bisiklet Karayolu Yap?m?n? Destekleme' protokolü in?a edildi .   Çanakkale Belediyesi'ne verilen 1100 bisiklet yar???,müracaatta yer alan yurtta?lara da??t?lmaya ba?land? . Belediye hizmet binas?...

1 yıl önce

Çanakkale 1915 Köprüsü dahil olmak üzere olmak üzere ,K?nal?-Tekirda?-Çanakkale- Sava?tepe Otoyol projesi aç?s?ndan,ÇED pozitif karar? verildi?i ö?renildi   . Karayollar? Evrensel Müdürlü?ü arac?l??? ile in?a edilmesi tasar?lanan K?nal? - Tekirda?-Çanakkale-Sava?tepe 1. ve 2.kesim otoban? projesi konusunda olarak Etraf ve ?ehircilik Bakanl???'na sunulan ÇED Raporu ?nceleme De?erlendirme Komisyonu arac?l??? ile incelendi ve de?erlendirildi.Etraf ve ?ehircilik Bakanl???'ndan uygulanan aç?klamada proje konusunda olarak ÇED Yönetmeli?inin...


Yukarı Çık