esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Gelibolu Haberler

9 ay önce

Lütfen medyum arayan, derdine çare arayan, hatta hayat?nda hiç yapmayaca?? hataya dü?üp içinden ç?kamayanlar yazd?klar?m? okusunlar. Ben ya?ad?m herkese hem ibret hem de Olcay Hoca ile deva olsun. ?u anda 30 ya??nda bir bayan?m.  2,5 y?l süren deli gibi a??k oldu?um bir ili?kim ve sevgilim vard?. A?k diyorum hem de deli gibi a?k. Beni ba??n?n tac? eden bir adam, ba??mdan...

10 ay önce

Tarihte önemli say?da Yahudi nüfusuna ev sahipli?i yapm?? olan Gelibolu’da bunun sonucu olarak büyük bir Yahudi mezarl??? bulunuyordu. Bugün çok küçük bir bölümü mezarl?k olarak kalabilen bu tarihi mezarl??? korumak için çabalar devam ediyor. Gelibolu, Osmanl? tarihinde büyük bir öneme sahiptir. Osmanl?lar?n Avrupa'da ilk ayak bast??? yer olan Gelibolu, 1354 y?l?nda, ?stanbul'dan tam 99 y?l önce fethedilmi?ti. Gelibolu'da günümüzde ne yaz?k ki...

11 ay önce

Gelibolu Belediyesi ,  ilgisiz gökyüzü ve kar ya???? sebebiyle yemek bulmakta zorlanan yol hayvanlar?na yemek takviyesi verdi . Memur ekipler ,  ?ehir merkezi ile semt aralar?na ve ?ehir d??ar?s?nda belirlenmi? noktalara yemek ve su b?rakt? . Yaz ça??nda  " Yol Hayvanlar? Beslenme Noktalar? "  olu?turduklar?n? an?msadan görevliler ,  k???n de bunu devam ettirdiklerini ,  belli aral?klarla yemek alanlar?n?n temizlenerek stoklar?n...

11 ay önce

ÇANAKKALE ve etraf?nda kar ya???? gösteri?li olurken, Gelibolu'da iç liman?n bir k?sm? buz tuttu. Gelibolu ?skelesi'ne tahmini 150 metre mesafedeki Piri Reis Müzesi'nin meydana geldi?i tarihi sert duvar aralar?nda olan , bal?kç?lar?n teknelerini ba?lad??? iç limanda denizin bir k?sm? dondu. Benzer yerde bundan 7 sene öncesinde meydana gelen buzlanmada, iç liman?n tamam? donmu?tu.

11 ay önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ?lçesinde,AK Parti ?lçe Ba?kan? Mahmut Çetin,tek araya geldi?i muhtarlara süren çal??malar ile ifade edilecek durumda olan hizmetler ile ilgili bilgi verdi. Gelibolu Ö?retmen Evinde tertip eden toplant?da,Gelibolu AK Parti ?lçe Ba?kan? Mahmut Çetin ve idare heyeti mensuplar? muhtarlar ile tek araya geldi.Gelibolu'da süren ve ifade edilecek durumda olan hizmetlerle alakal? muhtarlara veriler aktaran ?lçe Ba?kan? Mahmut Çetin,gündemin yüklü meydana...

11 ay önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ?lçesine ifade edilecek yepyeni araba vapuru terminali amaçl? Çanakkale ?l Özel ?daresi ile Gelibolu Belediyesi içinde anla?ma imza att?. AK Parti Grup Ba?kanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,Gelibolu Araba Vapuru Terminali müjdesini toplumsal bas?n hesab?ndan yapt??? payla??m ile ilan etti.Senelerin meselenini çözüme eri?tiren tüm taraflara te?ekkür eden Turan,Gelibolu'da tüm kesimlerin,politik parti,fikir ay?rt etmeksizin üstünde hem tek fikir meydana geldi?ini...

12 ay önce

S?radan cep telefonlar?n?n özel yaz?l?mlarla donat?lmas? neticesinde pek çok fonksiyona kavu?turulmas? olarak ifade edilecek olan casus telefon ürünleri halk aras?nda s?radan cep telefonlar?ndan farkl? olarak görülse de i?in asl? çok farkl?d?r. Samsung, Apple gibi markalar?n sunduklar? normal cep telefonlar?n? dü?ünün. Eminiz bu ya da ba?ka markalardan birinin ürünlerini günlük ya?amda kullan?yorsunuzdur. Bu ürünlere özel olarak tasarlanan özel yaz?l?mlar?n yüklenmesinin ard?ndan normal...

1 yıl önce

Art?k birçok farkl? bir firma bu son derece kullan??l? ofis bölme çe?itlerinden her ofis k?sm?na yapt?rmaktad?r. Üstelik özellikle de bu cam bölme çe?itleri son derece rahat bir ?ekilde çal???rken ayn? zamanda da çevreyi görme f?rsat? vermektedir. Özellikle de bu tür bir bölme duvar çe?idi ses geçirmez özelli?i ile de oldukça fazla bir ?ekilde tercih edilmektedir. Di?er bir taraftan bu tür...

1 yıl önce

Gelibolu Belediyesi ?tfaiye Müdürlü?ü , k?? mevsimi sebebiyle bacalarda meydana gelen müesseselerin temizlenmesi ile ilgili insanlar? uyard?.Belediye ?tfaiye Müdürü Özcan Ba?k?r,gazetecilere yapt??? bildiride,yurt çap?nda meydana gelen bina yang?nlar?n?n küçümsenmeyecek bir bölümünün temizlenmeden kullan?lan bacalardan kaynakland???n? ifade etti. Bu sebeple de bireylerin bacalar?nda meydana gelen kurumlar? temizletmeleri gerekti?i anlatan Ba?k?r , " Rüzgarl? ve bilhassa lodos havalarda duman?n bacadan içeriye geriye tepmesiyle...

1 yıl önce

Tercüme hizmetlerimizi sunarken sadece tek bir alana yönelik ba?ar? hedeflemiyoruz. Her aç?dan mükemmelli?in pe?inden ko?arak mü?terilerimiz tercüme konular?ndaki tüm ihtiyaçlar?na tam destek sunabilmek için çal??malar?m?z? sürdürmekteyiz. Cem tercüme bürosu olarak, ihtiyaç halinde sesli olarak ortamda ve an?nda ya da yaz?l? olarak kaynak metinden tercüme hizmetlerini sa?lamaktay?z. Temel olarak verdi?imiz hizmet yaz?l? ve sözlü tercüme olarak ifade edilse de asl?nda bu kadar...


Yukarı Çık