esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Genel Sa?l?k

1 yıl önce

Hijyenik ko?ullardan uzak, aç?kta yiyecek ve içecek sat???nda ve beraberinde özellikle çocuklarda ishal ve dizanteri ba?ta olmak üzere enfeksiyon hastal?klar?nda art?? meydana geldi?ine dikkat çekilerek, ebeveynler uyar?ld?. Aç?kta  sat?lan yiyecek ve içecekler, özellikle çocuklarda enfeksiyon hastal?klar?na neden olur Son günlerde gerekli hijyenik ko?ullarda haz?rlanmayan yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi nedeniyle olu?an hastal?k vakalar?nda art?? gözlendi?i Çocuk ishalleri vakalar?n?n, özellikle aç?kta sat?lan besin maddeleri...

1 yıl önce

Tuvalete ç?kamamak ya da çok seyrek bir ?ekilde ç?kmak bu durumlarda kab?zl?k meydana gelmi? oluyor “peklik” ya da “ink?baz” ismide  denebilir. T?p dilinde ise” konstipasyon” denilir.Sulu ?eyler yememe gibi, sinir bozuklu?u gibi, ba??rsak t?kan?kl??? gibi, sindirim sistemi bozuklu?u, hormon dengesizli?i, basur, f?t?k bo?ulmas? gibi, kab?zl??? do?uran nedenler aras?ndad?r. Hamilelerde ya?larda da görülebilir. Öncelikle kap?za neden olan hastal??? tespit etmemiz gerekiyor,...

1 yıl önce

A??z kokusu rahats?z edici kokuya sahip nefesdir. Ayn? zamanda halitosis diye de adland?r?l?r.Sebebine göre zaman zaman kal?c? da olabilir a??zda özellikle dilin ve arka taraf?nda milyonlarca bakteri ya?ar,ço?u insanda a??z kokusunun sebebi bunlard?r a?z?n s?cak ve nemli ortam? bu bakterilerin büyümesi için ideal ko?ullar? meydana ç?kar?r çe?itli belirtisi olan a??z kokusu rahats?zl?klar?n tedavisinden sonra ortadan kaybolur.Di? çürü?ü, haz?ms?zl?k, ?eker hastal???,...

1 yıl önce

Böbrek ta?? kalsiyum oksalat veya ürik asit gibi maddelerinden yüksek yogunlukta bulunmas?yla olu?ur. Bu maddeler zaman içerisinde büyüyerek böbrek ta??n? olu?turur.Ta?lar yer de?i?tirererek veya idrar kanallar?ndan at?labilir.Ancak idrar kanal?n?n herhangi bir düzeyinde tak?larak idrar ak?s?na engel olu?turan ta?lar böbrek a?r?s?na yol açar. Böbrek ta??ndan kurtulmak için bitkisel formüller Turp suyunu s?k?l?p, 1 tatl? ka???? 1 fincan su içine konulup sabahlar? aç...

1 yıl önce

Arpac?k göz hastal?klar? aras?nda yer alan bir rahats?zl?kt?r. Çok ciddi sa?l?k sorunlar?na yol açmasa da yine de hastay? rahats?z eden bir sa?l?k sorunu olmaktad?r. Göz kirpi?inde meydana gelen iltihaplanmalar nedeni ile ortaya ç?kan Arpac?k büyük oldu?unda gözü açmakta ve kapatmakta da zorluk ya?anabilir. Bu sebeple de Arpac?k çok büyümeden tedavi edilmesi gerekiyor. Arpac?k göz rahatl???na yakalanan bireylerin bu rahats?zl??? tedavi etmesi...

1 yıl önce

Dukan diyeti Frans?z doktor taraf?ndan ortaya at?lan protein a??rl?kl? bir diyettir. Bir zamanlar hepimizin s?k s?k ad?n? duydu?umuz ve pek çok insan?n duyar duymaz gidip uygulad??? bu diyeti k?sa sürede sa?l?kl? bir ?ekilde kilo verdirdi?i söylenmektedir. Sadece 4 kategoriden olu?an bu diyet ile k?sa bir zamanda eski formunuza kavu?abilirsiniz. Üstelik bu diyet aç kalmay? kesinlikle reddediyor ve protein a??rl?k beslenmeyi...

1 yıl önce

Vücut içerisindeki ba????kl?k sistemi zaman geçtikçe baz? nedenlerden dolay? bozulabilmektedir. Ba????kl?k sistemindeki normal i?leyi?in bozulmas?na neden olan faktörler vücudun kanser ve mikroplar? kapmas?na ve onlara kar?? sava?amamas?na neden olmaktad?r.  MS hastal??? sinir sistemindeki myelin ad? verilen maddenin art?k eski i?levini yerine getirememesinden kaynaklanmaktad?r. MS hastal???n?n belirtileri çok farkl? ?ekillerde ortaya ç?kmaktad?r. Baz? insanlar?n kollar? ve bacaklar? uyu?uyorken, baz? insanlarda da yüzde...

1 yıl önce

Ast?m ya?amsal tehlike olu?turabilir, bu nedenle belirtileri tan?may? ö?renmek ve hemen hareket geçmek gerekir. T?bbi yard?m gerektirecek kadar ciddile?en ast?m?n belirtileri: Geceleri ve egzersiz yaparken öksürme yada h?r?ldama. Sprey ilaçlar?n belirtileri kontrol alt?na almakta art?k daha az etkili olmas?. Tepe solunum de?erlerinin dü?meye ba?lamas?. (Ast?m hastalar?n?n ço?u evlerinde bu de?erleri ölçmek için bir alet bulundurulur. Bununla ki?inin d??ar? verdi?i havan?n en...

1 yıl önce

Kulaklar Kulaktaki organlar i?itme ve dengeden sorumludur. Kula??n üç bölümü -d?? kulak , orta kulak ve iç kulak – sesin i?lenmesi ve sinir güdüsüyle beyne iletilmesinde rol al?r.  i?itme  duyumuz beyne çevremiz hakk?nda bilgi sa?lar ve dil arac???yla ileti?im kurmam?zda yard?mc? olur. Nas?l Duyar?z Kulakta duyulan sesler hava bas?nc? dalgalar? dizisi halindedir. D?? kulak t?pk? bir kulak borusu gibi hareket ederek sesi toplar...

1 yıl önce

SONBAHARDA HASTALIKLARDAN KORUNMAK ?Ç?N NELER YAPMALIYIZ Sonbaharda hastal?klara dikkat. Özellikle viral enfeksiyona ba?l? geli?en kabakulak, su çiçe?i ve grip gibi hastal?klara kar?? daha dikkatli olmak gerekiyor. Hastal?klar?n  önlenmesinde hava ko?ullar?na uygun giyinme, temiz ortamlarda bulunman?n yan? s?ra C vitamini içeren g?dalara a??rl?k verilmesi de önem ta??r Sonbahar aylar?nda özellikle domates ve maydanoz gibi sebzelerin C vitamini için en iyi kaynak oldu?una...


Yukarı Çık