esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Haberler

1 yıl önce

Karayollar? Genel Müdürlü?ünün günlük yol durumu bültenine göre, Konya-Bey?ehir yolunun 19-21. kilometrelerinde (Alt?napa Baraj? mevkisi) patlatmal? yol yap?m çal??malar? nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde ula??m aral?klarla sa?lanacak.

1 yıl önce

Çorum'da kar ya???? nedeniyle merkez ilçeye ba?l? köylerden ta??mal? sistem kapsam?nda il merkezine gelen ö?renciler için e?itime bir gün ara verildi?i bildirildi.

1 yıl önce

Ba?bakan Yard?mc?s? Numan Kurtulmu?, TRT Haber’de canl? yay?nlanan özel programda, gündeme ili?kin de?erlendirmede bulundu, sorular? cevaplad?. Ba?bakan Binali Y?ld?r?m ile MHP Genel Ba?kan? Devlet Bahçeli aras?nda bugün gerçekle?en görü?me, sonras?nda yap?lan aç?klamalar ve ba?kanl?k sistemine ili?kin de?erlendirmesi sorulan Kurtulmu?, MHP ile yap?lan müzakerelerin, ba??ndan beri ?effaf, kamuoyu önünde konu?ulan bir süreç oldu?unu söyledi. Yeni anayasa meselesinin uzun y?llard?r Türkiye’de konu?uldu?unu hat?rlatan Kurtulmu?,...

1 yıl önce

Düzce Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yürütülen FETÖ/PDY soru?turmas? kapsam?nda, Düzce ve Çilimli ilçesi ile ?stanbul, A?r?, Karaman ve Sakarya'da terör örgütü üyesi olduklar? iddias?yla Tüm Çal??anlar Derne?i (TÜMÇEK) ile Burç Akademinin yönetim kurulu üyelerinin adreslerine düzenlenen e? zamanl? operasyon sonras?nda gözalt?na al?nan 13 ki?inin emniyetteki i?lemleri tamamland?. Sa?l?k kontrolünün ard?ndan adliyeye ç?kart?lan zanl?lardan 8'i tutukland?, 5'i adli kontrol ?art?yla serbest b?rak?ld?. Örgüte insan kayna??...

1 yıl önce

Orman ve Su ??leri Bakanl???n?n Bolu'da ba?latt??? "Ç?? Model E?itim Sahas?" projesinin tamamlanmas?yla Türkiye'deki ç?? kontrol çal??malar?nda e?itim sahas? ihtiyac? kar??lanacak. Orman ve Su ??leri Bakanl??? Çölle?me ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Hanifi Avc?, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, iklim de?i?ikli?i, nüfus art??? ve insan hareketlili?i nedeniyle son y?llarda ç?? afetlerinde can ve mal kayb?n?n artt???n? belirtti. Türkiye'nin jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel...

1 yıl önce

Adana'da belediye ba?kanlar?, siyasi parti ve sivil toplum kurulu?u temsilcileri, Valilik otopark? önündeki patlamay? yay?mlad?klar? mesajlarla k?nad?. Adana Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Hüseyin Sözlü, yapt??? yaz?l? aç?klamada, terörü lanetledi?ini belirterek, Türkiye’yi bölmeye, milleti y?ld?rmaya yönelik eylemler yapan terör örgütlerinin amaçlar?na ula?mas?n?n mümkün olmad???n? belirtti. "Hain terör sald?r?s? hepimizi derinden üzdü" Sözlü, terörle, insanl?k d??? eylemlerle Türkiye Cumhuriyeti’ni zay?flataca??n? zannedenlerin büyük yan?lg? içinde olduklar?n?n fark?na...

1 yıl önce

Malatya'da Fetullahç? Terör Örgütü/Paralel Devlet Yap?lanmas?'na (FETÖ/PDY) yönelik soru?turma kapsam?nda 14 polis memuru gözalt?na al?nd?. Malatya Cumhuriyet Ba?savc?l???nca yürütülen FETÖ/PDY soru?turmas? kapsam?nda, ?l Emniyet Müdürlü?ü Terörle Mücadele ?ube Müdürlü?ü ekipleri, 14 polis memurunun evinde arama yapt?. Gözalt?na al?nan polis memurlar?, sa?l?k kontrollerinin ard?ndan emniyete götürüldü.

1 yıl önce

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ?lçesinde ,  Belediye Meclisi Kas?m ay? s?radan toplant?s?,üçüncü oturumla bitirdi.Gelibolu Belediyesi'nin 2017 seneyi yakla??k bütçesi,48 milyon TL olarak onay edildi . Gelibolu Belediye Ba?kan? CHP'li Mustafa Özacar'?n ba?kanl?k etti?i toplant?da,mazeret bildiren tek üye hariç bütün üyeler haz?rl?kl? yer ald? .  Gündem maddeleri aralar?nda bulunan,Ekim ay? Meclis toplant?s?nda,Plan ve Bütçe Kogörevi'na havale edilen 2017 - 2018 - 2019 mali seneleri...


Yukarı Çık