esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Web Teknoloji-Seo

1 yıl önce

Geçen sene yürürlü?e ald??? disavow ile google bütün seo ve webmasterlara müjdeli bir haber sa?lad?. ?radeniz d???nda sitenize gelen kötü amaçl? ba?lant?lar? manuel olarak kal?rmay? ba?aramad???n?z durumda reddetme amaçl? haz?rlanm?? olan bu sistem sayesinde kötü niyetli hareketlerden sitenizi koruyabileceksiniz. Disavow links arac? d?? ba?lant? olarak sitenize gelen linkleri red etmenize olanak sa?lasa da ikinci a?amada gelen uyar? metni her zaman iç...

1 yıl önce

Merhaba de?erli seo uzman? ve webmaster arkada?lar?m. Bu yaz?m?zda herkes taraf?ndan farkl? olarak yorumlanan bir durumu ele almak istiyorum. Tecrübelerim ve deneyimlerime göre ya?ad?klar?m? ve dü?üncelerimi payla?arak sizlerinde varsa farkl? bak?? aç?n?z? yorumlar?n?zla desteklemeniz veya kar??t fikirlerinizi belirtmenizi beklerim. Nihayetinde tart??arak fikir teatisi yaparak ortak bir payda da bulu?abiliriz. Öncelikle class ip nedir onu irdeleyelim. Teknik bir terim olmas? nedeniyle yüzeysel...

1 yıl önce

Teknoloji; “Technoslogos” ;yapmak ve bilmek anlam?ndad?r Bir ürünün yap?lmas? için gereken bilgiyi ve yetene?i ifade eder. Günümüz sanayisinin en belirleyici özelli?i üretmektir. Bu sebepten bir ülkenin geli?imi ile ilgili olarak tasarlamak, üretmek ve en üstün rekabeti sa?lamak büyük önem ta??r. ?nsano?lu ya?am standard?n? en üst seviyede tutmak için her türlü teknolojik ürüne ihtiyaç duyar. Bu hayat?m?z için vazgeçilmez bir unsurdur. Teknolojinin hayat?m?z?...

1 yıl önce

Sosyal platform lideri facebook yeni bir arayüz tan?t?m? duyurusu yapt?. Mark Zuckenberg’in sahibi olan facebook android i?letim sistemli cep telefonlar?nda kullan?lmak üzere tasarlanan yeni ara yüzün çok kullan??l? ve be?enilece?ini dü?ündü?ünü belirtti. Amerika’da California eyaletinde yap?lan tan?t?m toplant?s?nda facebook home arayüzü tan?t?m?nda kullan?c?lar?n yükledikleri foto?raflar, bildirimler ve durum bilgileri anl?k olarak payla??m ekran?m?zda görülecek. Chat Heads özelli?i ad? verilen yeni uygulama ile...

1 yıl önce

Arama Motoru Nedir? sorusuna en uygun cevap ?udur. Arama motorlar? belirlenen anahtar kelimeler için belgeleri arama ve anahtar kelimelerin bulundu?u belgelerin bir listesini veren programlard?r. (Google Arama Motoru) Bir arama motoru gerçek bir program olup genel bir s?n?flama ile özellikle World Wide Web üzerindeki belgeler için arama yapar.Google, Bing ve Yahoo! Search gibi arama motorlar? sistemleri tan?mlamak kullan?c?ya arad??? kelime üzerinden...

1 yıl önce

Google Güncellemeleri, Kalite SEO Hizmeti  A-O-L dir. “A ” Analiz “O” Optimize “L” Link building SEO Analiz ve Google güncellemeleri Herhangi bir sitenin seo i?lemlerine ba?lamadan önce ilk yap?lmasi gereken önemli ?ey SEO analiz idir. Bu analiz sadece tecrübe ile de?il Google güncellemeleri ni tam olarak bilmeyi – anlamay? gerektirir. Analiz i?lemi o sitenin Google gözünde ne derecede kalite oldu?unu ve neler yap?lmas?...

1 yıl önce

Bizler Australia ve Bali üzerinden hizmet veren bir kurulu?uyuz. SEO arama motoru optimizasyonu ve SEO i?lemini daha de?i?ik uyguluyarak daha iyi netice alman?z için yap?yoruz. SEO arama motoru optimizasyonu ve SEO i?lemini daha de?i?ik uyguluyarak daha iyi netice alman?z için yap?yoruz. SEO hizmetlerimiz Google güncellemeli olup her siteden daha ön s?rada, birinci olman?z içindir. Türkiye genelinde yap?lan SEO dan farkl? bir...

1 yıl önce

K?saca özetlemek gerekirse bir web sitesinin arama motoru s?ralamas? nitelikli içerik ve baclinklere dayal? olarak ilerleme kaydeder. Öncelikli hedefimiz özgün ve kullan?c?lara bilgi verici içerik yazmak ve Google ve di?er büyük arama motorlar? için içerikleri ba?ka bir ?ekilde yeniden yazmamak olmal?d?r. Okuyucular sitenize içeriklerinizi ancak benzersiz bulurlarsa link verir. Bu do?al backlinkler, ba?ka sitelerden parayla ald???n?z yapay linklerden çok daha...

1 yıl önce

?nsanlar genellikle Google arama motoru sonuçlar?ndaki s?ralaman?n çok farkl? faktörlere ba?l? oldu?unu anlamaz. Sitenizin neden iyi s?ralarda yer almad???n? merak ederken, baz? ?eyleri ak?lda tutman?z gerekir. Bununla birlikte, bunlar sadece gözle görülebilir, somut ?eyler olmayabilir. Y?llard?r okudu?um Google’?n Webmaster Yönergeleri, Google SEO Ba?lang?ç Rehberi, profesyonelce yap?lan di?er blog ve SEO sitelerinden edindi?im bilgilere göre Google arama s?ralamalar?n? etkileyen en önemli...

1 yıl önce

Bilindi?i üzere SEO denince akla ilk gelen unsurlardan bir tanesi hatta ilki bilgi verici, benzersiz ve özgün içerik olu?turmakt?r. Birçok site, çe?itli makale dizinlerinden özgün olmayan makaleler al?p onlar? yay?nlamay? tercih etmektedirler. Ancak bu durum, özellikle son güncellemelerle birlikte gittikçe tehlikeli bir hal almaktad?r. Google sürekli vurgulad??? özgün içerik aray???na daha fazla önem göstermeye ba?lam??t?r. Özgün içeri?in SEO için olumlu getirilerinden...


Yukarı Çık