esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

LSI Nedir – Latent Semantic Indexing

1 yıl önce
315 kez görüntülendi

LSI Nedir – Latent Semantic Indexing
seo

Latent Semantic Indexing hakk?nda ufak aç?klama

Google’in geçmi?te EMD (exact match domain – domain ad?n?n site ad? ile ayn? olmas?) ile yapt??? de?i?iklikle binlerce siteyi bulundu?u güzel yerden ala?a?? etti?ine bütün dünya ?ahit oldu.
Amaç, Google s?ralamalar?nda yer alman?z? zorla?t?r?p, addword için para harcamaya yönlendirmekti. Zaten Google güncellemelerinin tüm amac? bundan olu?uyor.Esas en son yenilik veya de?i?imlerden birtanesi ise bugüne kadar kal?pla?m?? olarak kulland???m?z Meta tag ve Description la ilgili olan kelimelerdi. Ve bunu SEO isi ile u?ra?m?yan kisi bile yapmakta zorlanm?yordu. Ama maalisef Google hayvanlar? bu sefer bu konunun üstüne sald?r?p binlerce siteyi yerinden etti.

Örne?in:

Hayat Bank Ticaret merkezi ?stanbul diye atti??m?z ba?l?kta

Hayat Bank Ticaret merkezi ?stanbul tüm mü?teri ve esnaflara s?n?rs?z hizmet vermektedir…..ise descripton oldu?unu farz edersek

Meta tag ile descriptionda ayn? ana kelimenin kullan?ld???n? görüyoruz.

Bu tip konumda olan sitelerde maalisef Google’dan pay?n? al?p yerinden oldular ve bu halada devam ediyor.

Google art?k eskisi gibi yapt??? de?i?iklikleri maalisef aç?klam?yor. Ve tüm dünyadaki SEO ile u?ra?an tecrubeli ki?iler bu de?i?ikligin ne getirdi?ini ara?t?r?p kendi aralar?nda veya SEO camias?nda payla??yorlar.

Bu yukarda örne?ini verdi?im son ara?t?rmada ise ortaya ç?kan netice ?u olmu?tur.
Tek kelimeye ba??ml? kalmak ve bu kelime ile ilgili di?er kelimeleri kullanmamak.
Google site ba?l??? veya aç?klamas?nda sadece bir kelime de?il o kelimeyle ilgili olan birçok kelime daha istiyor. Google’da arama yapan ki?iye daha net ve ilgili olan siteyi listede göstermek için. Ve bunun ad?nada LSI deniliyor. Yani “Latent semantic indexing”

LSI Nedir tarifi ise k?saca ?öyle oluyor.

Matematiksel bir hesaplama ile tek kelime olarak ayn? anlam? ta??yan veya ilgisi bulunan kelimeleri sadece ba?l?k ve aç?klamlarda de?il makale içinde kullan?lmas?n? sart kosuyor.
LSI Keywords hesapl? olarak kullan?lm?? ba?l?k veya makale ve hatta snippet teki aç?klamalarda kullan?lan LSI kelimeleri Google’daki listemelere daha h?zl? ula??p veya bulundu?u yerden yukar? ç?kmas?na yard?mc? oluyor.

Tamam iyi güzelde bu i?i nas?l yap?caz? Özellikle Turkçe olan siteler için.
?ngilizce olan siteler için LSI keyword (kelimesini) ve oran?n? belirlemek için bir sürü alet bulunmaktad?r. Paral? ve Bedava.

Bu araçlar super vakit kazan?m? ile beraber i?inizi sadece kolayla?t?rm?yor Google’in sevmesini sa?lay?p listelerde daha yukar? ç?kmas?n?da sa?l?yor.

Ben Türkçe LSI kelimeler (Keywords) için hernekadar bu aletleri kulland?ysamda ba?ar?l? sonuç alamad?m çünki ço?unlu?u ayn? di?er aletler gibi Ingilizce üzerine kurulmu?.

Ama gene basit ?ekilde #LSI keywords (kelimeleri) bulma imkan?m?z var.
Google arama motoruna arad???n?z kelimeyi yazd???n?z anda daha siz yaz?n?z? tamamlamadan heme alt k?s?mda size birsürü haz?r arama seçene?i veriyor.

Örnegin:

LSI nas?l bulunur LSI kelimeleri ile ilgili LSI kelimeleri ve niches (cümle)

gibi kelimeler göruyoruz,ve sayfan?n tam alt?na gitti?imizde ise yapt???n?z arama ile ilgili birsürü daha Google taraf?ndan tavsiye edilen arama kelimeleri görüyorsunuz.

LSI kelime bulmak ??te bu tüm verilen kelimeler LSI Keywords veya kelimelerinin bir parças? oluyor.

500 kelimelik standart bir makalede her kelimeyi (kelimeleri de?il) 3 defa kulland???n?zda oran? ne fazla nede az olmu? olur.

O zaman gene ilk örne?e dönelim.

Hayat Bank Ticaret merkezi ?stanbul > ba?l?k

Hayat Bank Ticaret merkezi ?stanbul tüm mü?teri ve esnaflara s?n?rs?z hizmet vermektedir > K?sa aç?klama

E?er.”Hayat Bank Ticaret merkezi ?stanbul tüm müsteri ve esnaflara s?n?rs?z hizmet vermektedir” yerine

?stanbul Hayat Bank, ?? ve Ticaret merkezi(hizmeti-ili?ki-iletisim, vb) Türkiye i? dünyas?na s?n?rs?z hizmet…..diye de?i?tirdi?imizde hem LSI Kelimeleri kullanm?? hemde ayn? kelimeyi iki defa tekrar etmemi? oluyoruz. E?er Türkçenin haricinde ?ngilizce olan siteler için çalisma yapiyorsaniz size tavsiye edice?im biri paral? digeri bedava olan iki aleti vard?r.

Lsi key words internet üzerinden hiçbir program indirmeden bedava.

Onsite Tycoon A?a?? yukar? iki senedir kullan?yorum ve buna benzer ayn? i?i yapan ba?ka bir araçta bulamad?m zaten.

Bir önceki yazımız olan SEO Hizmeti çal?smalar? hakk?nda başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık