esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Seo Analizi: Heading Etiketleri

1 yıl önce
256 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Seo yaparken amac?m?z?n arama motorlar? taraf?ndan daha kolay ve daha h?zl? fark edilmek oldu?unu biliyoruz. Bunca çal??ma bunun için. Fark edilmenin yan?nda içeri?inde kaliteli olmas?yla arama sonuçlar?nda ç?kan sayfam?z daha üst s?ralara do?ru t?rman??a geçmeli as?l amac?m?z budur.

Arama motorlar?n?n bizi fark etmesi için çok fazla yöntem vard?r. Genel olarak içeri?e uygulanabilen yöntemlerden ba?ka sitenin kendisine, ana sayfaya ya da resimlere uygulanan yöntemler mevcuttur. Bu küçük de?i?ikliklerle arama motorlar?n?n dikkatini çekerek ilk ba?ta h?zl? indeks almaya çal???rken ileriki zamanlarda bu küçük de?i?ikliklerle arama sonuçlar?nda üst s?ralara ç?kmaya çal???r?z.

Heading etiketleri arama motorlar?n?n bizi fark etmesi için küçük ama önemli bir kriterdir. Bu etiketlerin gerekli kelimelere uygulanmas?yla h?zl? index alabilir rakiplerimize kar?? avantaj sa?layabiliriz. Burada da di?er Seo çal??malar?m?z gibi dikkatli olmak zorunday?z. Abart?larak uygulanm?? heading etiketleri uzun vade de spam olarak alg?lanmam?za neden olabilece?i gibi s?ralamada gerilere dü?memize de neden olabilir. ??in do?rusu kurumsal bir Seo uzman?na analiz yapt?rmak ve gerekli de?i?iklikleri yapt?rmakt?r. Heading etiketlerini ben hallederim diyorsan?z biraz aç?klay?p yard?mc? olmaya çal??al?m.

Bir sitede mutlaka bulunmas? gereken heading etiketlerinin belli bir say?s? vard?r. Heading etiketlerinin varl??? kadar say?s?na da dikkat etmek ?artt?r. Bir sitede maksimum 1 adet H1 etiketi, maksimum 4 tane H2 etiketi ve yine maksimum 4 tane H3 etiketi bulunmal?d?r.
En genel örnek olarak sitenizde logo yerine kullanabilece?iniz site ad?n? H1 etiketiyle yay?nlayabilir ve H1 etiket s?k?nt?s?n? ortadan kald?rabilirsiniz. Bunun yan?nda genelde içerik ba?l?klar?n?z H2 boyutundad?r. Buna dikkat etmelisiniz. Bu sizi s?k?nt?ya sokabilir. Ana sayfada kaç tane içeri?in yay?nland??? çok önemlidir. ?çerik ba?l?klar?n?z H2 etiketi ile düzenlendi?inden ana sayfada gösterilen yaz? adedi çoksa maksimum 4 olan H2 etiketinden sitenizde çok olur ve Seo aç?s?ndan az da olsa size zarar verebilir.

Yine H3 etiketi de ana sayfan?zda görünen herhangi bir kelimenin boyutu olabilir temadan temaya de?i?en, siteden siteye de?i?en bu etiket kullan?m?n?n size zarar vermemesi için gerekli de?i?iklikleri yapmal?s?n?z. Genel olarak temalarda sidebarda kullan?lan kategori içerikleri, ya da bile?en ba?l?klar? H3 büyüklü?ünde kullan?l?r. E?er bile?en say?n?z çoksa yine H2 gibi bu etikette Seo puan?n?z? dü?ürür.

En kolay yoldan çe?itli forumlarda gerçekle?tirilen ücretsiz Seo analizlerinden yararlanabilir sitenizdeki Heading etiketlerinin durumunu ö?renebilirsiniz. Akabinde e?er yapabiliyorsan?z bahsetti?imiz ba?l?klarda de?i?ikli?e gidebilirsiniz. Ama biz uzman?ndan yard?m alman?z? tavsiye ediyoruz.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık