esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Seo Fiyatlar?

1 yıl önce
214 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

E?er bugün bir i? sahibi iseniz seo için ne kadar harcamaya karar vermelisiniz.Bu soru, acaba-olurmu-yapsakm? gibi di?er sorular? gündeme getirir.Güçlü online pazarlamada, web temelli bir dünyada hayatta kalmak için seo ?art ve kaç?n?lmas? imkans?z bir?eydir.Her profesyonel i? yerinin sormas? gereken soru ?udur, ” SEO için ne kadar para harc?yaca??z?”Bu karar? verip online pazarlamada ba?ar?l? bir seo hizmeti veren kurum veya ki?i ile çal??mal?s?n?z.
SEO hizmeti veren bir kurumla ortakla?a çal??may? planlaman?z aç?s?ndan baz? önemli ipuçlar? için okumaya devam edin.

A?a??da verdi?imiz seo hizmeti fiatlar? bulundu?um ülke Australia ve di?er ?ngilizce konu?an ülkeler USA ve UK gibi ülkelerde geçerli olup a?a?? yukar? fiat aç?s?ndan ayn?d?r. Bu fiatlar?n kesinlikle Türkiye için kar??last?r?lmamas? laz?md?r. Bu ülkelerle Türkiye aras?ndaki fark, Site sahiplerinin seo konusunda daha bilinçli olup, en kalite seo hizmeti veren kurulu?u aramalar?d?r. Kesinlikle en ucuzunu de?il. Di?er konu ise, i? yerlerinin veya sitedeki sat??lardan gelen gelirin yüzdesini SEO için bütçelerinden ay?rmalar?d?r. Çünki i? için yap?lan her harcama veya ödeme vergiden muaft?r ve özellikle bulundu?um ülke herhangi bir i? yerinin ba?ar?l? olmasi için di?er ço?u ülkelerde olm?yan yard?m elini financial olarak uzatmaktad?r.

A?a??da bahsetti?imiz seo hizmetleri dünya genelinde uygulanan tipik metodlard?r.

SEO çal??mas? için talep edilen fiatlar? anlaman?z için, SEO kurulu?lar?n?n kulland??? modellere bir bakal?m önce.

Tipik bir SEO hizmeti veren kurulu?lar 4 de?i?ik ödeme plan? uygularlar.

•   Ayl?k SEO :

Bu modelde mü?teri ayl?k olarak belirlenmi? bir ödemeyi, yap?lan kontrak anla?mas?ndaki i?lerin yerine getirilmesi için öder.

En yayg?n aylik ödeme modelidir, çünkü en büyük yat?r?m getirisi sa?lar.

Ayl?k seo hizmeti genellikle ?unlard?r: normal analitik raporlar?, güncellemeleri uygulama, sosyal medya, bas?n bültenleri, ba?lant? in?a etmek, anahtar kelime ara?t?rmas? ve optimizasyondur.

•   Sabit fiyatlarla hizmet sözle?mesi:

Genelde ço?u SEO ajanslar? sabit fiatlarla seo hizmeti sözle?mesi satarlar. Ço?u zamanda, müsteri bir ayl?k hizmetli sözle?meyi seçer.

Bu yolu uyguluyan seo hizmeti kurulu?lar? kendilerini sitelerin yan sayafalar?ndaki reklamlarla, sizlere sitenizin ne durumda olduguna dair bilgi verip, sitenizin seo optimizasyonuna ihtiyac? oldu?unu belirtirler, dogru anahtar kelimelerin kullan?lmad???na dair bilgiler verip, nekadar kazanç kaybetti?inizi bildirir ve kendileri ile çal??man?z için, sabit fiatlarla ayl?k hizmet sözle?mesi teklifinde bulunurlar.

•   Proje ba??na:

Her nekadar ayn? ayl?k sözle?mesi gibi olsada tamamen de?i?ik bir modeldir.

?öyleki, fiatland?rma projeye göre de?i?ir. Mü?terinin arzusuna göre i?lem yap?l?r. Ve yap?l?cak ödeme i?leme göre de?i?ir.

Örne?in: Bir Pastane sahibi seo hizmeti veren ki?i veya kurumdan bulundu?u bölgeye hitap eden, online marketi için yard?m isteyip sosyal media üzerinden i?lem yapmalar?n? isteyebilirler. SEO hizmeti veren kurulu?ta bu proje için bir fiat verir.

•  Saat ba?? dan??manl?k:

Bir saatlik ücret kar??l???nda hizmet veya bilgi payla??m?, dan??manl?k veren bir modelidir.

Ço?u profesyonel SEO kurulu?lar? yukarda belirtti?imiz tüm ödeme modellerini uygularlar.

Mü?teriler çal??t?klar? seo hizmeti veren kurulu?larla birden fazla sözle?meyi kullanabilirler.

Örne?in: Mü?teri baslang?çta ayl?k seo hizmetini seçip ilerde daha yeni bir proje ile yard?m istedi?inde bu yukarda aç?klad???m?z üç de?i?ik ödeme plan?n? kapsam?na al?r.

Tipik SEO maliyeti

Hangi ödeme modeli? ??te yukar?da aç?klanan ödeme modellerine göre fiyatlar? aç?kl?yan bir anket.

•   Ayl?k:

Ayl?k 750-5.000. $ Bu kapsamda içindeki mü?teri, hizmetlerin kapsam?na ve i? boyutuna göre seo hizmeti veren kurulu?a yap?lan i?e göre ödeme yapar.

Bu gurubta, alt k?s?mda s?n?rl? hizmetler veren küçük SEO ajanslar? vard?r.

Di?er bir gurubta, üst tabakaya tam hizmet verip büyük ihtiyaçlar? olan ?irketleri kapsar.

Ço?u i? sahibi Ayl?k 2.500 $ ?le 5000 $ aras?nda bir ödeme yapar.

•    Sabit fiyatlarla hizmet özle?mesi:

Fiyat de?i?ebilir. Genelde sadece SEO nun verice?i neticeyi görmek için sözle?me yaparlar.

Tipik sözle?me:

Makale ve metin yazmak için ($0.15-$0.50/kelime)

Site içerik denetimi ve güncelle?mesi için ($500-$7,500)

Ba?lant? profili denetimi ve in?as? için ($500-$7,500)

Sosyal medya sitesi kurmak içinse ($500-$3000) aras?nda de?i?en fiat verirler.

• Proje ba??na fiyatland?rma:

Fiyat de?i?ebilir. Farkl? projeler için farkl? fiyatlar, çok çe?itli bir konu oldu?u için fiatlar 1000.$ dan ba?layip 30.000.$ lara kadar uzar.

• Dan??manl?k ücreti:

$100-300/ saatlik SEO dan??manlar? veya kurulu?lar, genelde saat ba?? 100 $ ve $300 aras?nda ücret isterler.

(Bu rakamlar 2011 SEOmoz anket sonuçlar? olup, 500 dan??manl?k ve kurulu?lar?n verdi?i bilgiler do?rultusunda yap?lm??t?r.)

?üphe etmen gereken ?eyler:

Seo hizmeti veren ajanslar veya kurulu?lar paras?n? al?p verdikleri servis için kesinlikle yaz?l? bir garanti veremezler.

Ve onun için çal??maya basl?ca??n?z ajans veya kurulu?lar?n çal??malar?n? inceleyip, yapt?g? i?te profosyenel olduklar?ndan emin olun.

E?er SEO Hizmeti veren bir kimse veya kurulu? size a?a??da yaz?l? olan sözleri veriyor ise ?üphelenmeniz gerekir:

•    Garanti

SEO hizmeti veren ki?i veya kurulu?lar genelde garanti veremez, çünki seo sanayi sürekli de?i?en birsey.

Ama ayl?k sözle?me yap?p seo hizmeti veren ki?i veya kurulu? yap?lan degi?iklikleri zaman?nda uyugularsa ozaman ba?ka.

•    An?nda sonuç

Do?ru, baz? SEO taktikleri ile sistemin bo?luklar? kapat?l?p “anl?k sonuçlar” elde edilebilir.

Bunlar?n uzun vadede size zarar verebilece?i konusunda uyarmak isterim. Özellikle devaml? güncellemesi yap?lm?yorsa.

Devaml? güncellemesi yap?l?yorsa sorun yok. Ama ben bir numara oldum art?k seo hizmeti için para ödememe gerek yok derseniz sonuç tamamen aleyhinize olabilir.

Anl?k sonuçlar genellikle arama motorlar? taraf?ndan söndürüldü. Web yöneticisinin görevi SEO kurallar?na göre uygulamalar? yapmakt?r.

Google herzaman bu teknikleri istiyor ve yanl?? yap?lan bir hatadan sonra sitenizin cezadan kutulmas? aylar alabilir.

•    Google’da #1 numara

E?er bir ajans Google’da bir numara olma sözü veriyorsa (ayn? bizim gibi) ki kula?a çok ho? gelen bir?ey.

Ve bir numarada olabilmeniz gayet mümkün. Fakat o sözü veren ki?inin seo bilgi ve çal?smalar?n? çok iyi tan?mak laz?m.

•    Ayl?k 750 $/ dan ba?l?yan fiatlar.

SEO için çal?smaya gelindi?inde, en dü?ük fiyat? vereni de?il en iyi düzeyde kalite hizmet veren kurulu? veya ki?iyi bulmak önemli.

En dü?ük fiyatlar veya “inan?lmaz f?rsatlar” gibi reklam yapan veya size e mail gönderenlere kar?? dikkatli olun.

•    Kötü/ ba?lant? kurma hizmetleri.

Link-ba?lanti kurmak SEO için çok önemli bir parça olmakla beraber en fazla dikkat edilmesi gereken konumlardan birtanesidir.

Yüksek rank yapan bir site kendisine di?er sitelerden gelen ba?lant?lar olmadan yükseklerde rank yapamaz. Ama ba?lant? kurman?n birde öteki taraf? var. Yanl?s ve kalitesiz, günde yüzlerce, ayda binlerce yap?lan baglant?lar sitenizin cezaland?r?l?p listelerden kald?r?lmas? anlam?na gelir.

Sitenize gelen ba?lant?lar?n güvenli ve yüksek rank yapan sitelerden gelmesi, sizin sitenizin s?ralamada görünmesi için önem kazan?r.Ba?lant? kurma hizmetleri için bir SEO ajans? ile bir anla?ma içine girmeden önce onlar?n ba?lant? yap? hizmetlerini inceleyip, dürüst ve do?ru olan? yapt???ndan emin olun. Ve hatta onlar?n ba?lant?lar? nerden hangi uyumlu site veya kanallardan ald???n?da sorun.

Ak?lda tutulmasi greken ?eyler:

SEO hizmeti veren kurumla i?e ba?lamadan önce a?a??da yaz?l? olan noktalar? gözden ç?karmay?n ve dikkatli olun:

• SEO zaman al?r. SEO yu uzun vadeli yat?r?m olarak dü?ünün ve bunu sak?n unutmay?n. (Ayl?k hizmet en iyisi).

Agresif kampanyalar ve büyük zorlamalarla istedi?iniz yere sahip olabilirsiniz, ancak en kal?c? sonuçlar? uzun vadeli SEO çal?smas? ile alabilirsiniz.

SEO’lar bir sihirli de?nek olup ve an?nda sonuç almak icin yap?l?p b?rak?lmamal?. Bunun yerine, yolun sonuda aylarca-y?llarca sonuç üretecek, kapsaml? seo hizmeti i?lemleri gerçekle?tirmek çok daha sa?l?kl?.

•     SEO de?i?ikliklerinden sitenizin s?ralamas?da de?i?ecektir.

?nternet rakiplerle dolu olup, Google’?n yapt??? her de?i?imden sonra ini? ve ç?k??larla sallan?p yeni rekabetçileri getirip daha evvel ba?ta olanlar? belkide iflasa götürücektir.

Bir defaya mahsus yap?lm?? seo maalisef çal??m?yor. Bulundu?u yeri korumak için devaml? güncellenip i?lem görmesi gerekiyor. Tabiiki buda SEO nun verdi?i sonuçlardan sonra daha güzel sat?? yap?p para kazanabiliyorsan?z gerçekle?iyor,

SEO ya ödiyece?iniz para cebinizden de?il seo nun getirdi?i kârdan kar??lanmal?, yani seo kendisi ödemeli bu masraflar?.

Örne?in: Bir estetik amaliyat? yapan kurumu dü?ünün. Ayda 20 ameliyatla 200 bin dolar yapt???n? dü?ünün. Online da ba?ar?l? olup güzel rank yap?p ba?ta ç?kt???nda bu kuruma ayda extra 50 ki?inin getirdi?i paray? siz hesap edin.

O kurulu?un 5 y?ld?zl? seo servisini en büyük parayla elinde tutmas? gerekir  ki co?unlukla öyledir ve seo hizmeti için harcad??? para okyanusta damla olur.

•    Tüm SEO Hizmetleri E?it De?ildir.

Yine, SEO dü?ük fiyatl? servis hizmetlerini vermek için de?il size en kalite hizmeti verip ba?ar?ya ula?t?rmak için yap?lmal?d?r. Ve buldu?unuz kurulu? veya ki?i sizi bu konuda e?itebilme kapasitesine sahip olmal?d?r.

•     SEO Önemlidir. Bunu yapmak veya yapt?rmak zorundas?n?z.

Web sitenizin amac? i?inizi geli?tirmek ve/veya art?rmak oldu?unu unutmay?n.

Zaten sitenizi baslang?çta bu amaçla açmad?n?zm??

E?er siteniz satt??? ürünlerle sitelerde gözükmüyorsa o sitenin var olu?unun hiç bir anlam? yoktur.

Ak?ll?ca yap?l?cak i?, ürünlerinizi almak için bekliyen mü?terilerin, satt???n?z ürünleri aray?p bulmas?n? sa?l?cak ?ekilde SEO için para harcamakt?r.

•   Kalite SEO hizmeti verenle çal??mak en ak?ll?ca i?.

Belki dü?ünüyorsunuzdur “Ben bu SEO yu tek ba??ma yapamam?”? diye.

Çogu küçük i? sahibi masraf olmas?n diye bunu denemektedir. Ama herhangi bir web sitesine verilecek SEO hizmeti i?i gerekti?inden fazla zaman ve beceri isteyen bir?eydir.

Bütün di?er yapman?z gereken i?leri iptal edip sadece SEO yap?cam derseniz buyrun ö?renin ve yap?n.

Ama yap?ca??n?z bir hatan?n size nekadara mal oluca??n?da sak?n unutmay?n.

Bence b?rak?n herkes kendi bildigi i?i yaps?n. Meslekler onun için günümüzde var.

Siz karar verin. Bunun ne kadar de?erli oldu?una ancak siz karar verebilirsiniz. Bugün ço?u i?letmeler  SEO için en büyük yat?r?mlar?n? internet üzerinden sat?? yapmak için kullan?rlar. Do?ru yap?ld???nda getirisi oldukça yüksek ve di?er metodlardan çok daha fazla netice verir. Sa?lad??? faydalar di?er yakla??mlar-do?rudan postalama pazarlama, yay?n reklam, online reklam, vb de?erini a?maktad?r.

Art?k i?letmeler SEO Hizmetleri ihtiyaçlar? olup olmad???n? dü?ünmüyor. Bunun yerine, SEO hizmeti için ne kadar bütçe ayr?lmas?na karar veriyorlar.

Bir önceki yazımız olan Arama motoru nedir ve Nas?l çal???r? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık