esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.87 TL
EURO: 4.56 TL

Teknoloji Dünyas?

1 yıl önce
419 kez görüntülendi

Teknoloji Dünyas?
seo

Teknoloji; “Technoslogos” ;yapmak ve bilmek anlam?ndad?r Bir ürünün yap?lmas? için gereken bilgiyi ve yetene?i ifade eder. Günümüz sanayisinin en belirleyici özelli?i üretmektir. Bu sebepten bir ülkenin geli?imi ile ilgili olarak tasarlamak, üretmek ve en üstün rekabeti sa?lamak büyük önem ta??r.

?nsano?lu ya?am standard?n? en üst seviyede tutmak için her türlü teknolojik ürüne ihtiyaç duyar. Bu hayat?m?z için vazgeçilmez bir unsurdur.

Teknolojinin hayat?m?z? etkileyen en önemli özelli?i ya?am standard?m?z? yükseltti?i gibi; birçok konuda  bizi rahatl??a al??t?rmas?d?r. Oturdu?umuz yerden her türlü bilgi ve kayna?a rahatça eri?ebildi?imiz gibi; ayn? zamanda da tembel, asosyal ve teknolojinin kullan?m?yla gelen bir tak?m hastal?klara (radyasyon vb.)’da davetiye ç?kar?r?z. Çok de?il bunda 10-15 y?l öncesine göre daha az hareket eden, çevresiyle diyalo?u k?s?tlanm?? ve doyumsuz bir toplum olarak hayat?m?z? devam ettirmeye çal???yoruz. Sürekli kendini yenileyen firmalar?n ürünleri sayesinde hayat?m?z kolayla??rken ayn? zamanda daha iyisini ve fazlas?n? isteyen bireyler oluyoruz. Cep telefonunda amaç sadece rahat ileti?im sa?layabilmekti; ?imdiyse birço?u mini bilgisayar kapsam?nda bize birçok yerde kolayl?k sa?lad??? gibi ki?iler aras?ndaki ileti?imi de  en aza indirmi?tir. Birebir görü?menin yetmedi?i zamanlar? dü?ünürsek ?imdi en özel anlar?m?z? ve günlerimizi birkaç cümle ile geçi?tirebiliyoruz art?k. Elinde her türlü imkan?n oldu?u ama doyumsuz ve mutsuz bireyler olarak ya?am?m?za devam ediyoruz.

Günümüz teknolojisinin  önde gelen ülkelerin ba??n? ABD çekiyor. Di?er ülkeler ise; Almanya,  Hollanda, ?ngiltere ve Kanada’d?r.

Günümüz teknoloji devleri aras?nda en ön s?rada 1975 y?l?nda Bill Gates taraf?ndan kurulan Microsoft yer al?yor. Onu takip eden y?llarda ise s?ras?yla;1976 y?l?nda Steve Jobs ve Steve Wozniak taraf?ndan kurulan Apple;1994 y?l?nda ABD’de Jeff Bezos’un kurdu?u Amazon;1995 y?l?nda o dönemde doktora ö?rencisi olan Larry Page ve Sergey Brin’in ABD’de kurdu?u Google ve 2004 y?l?nda Harvard Üniversitesinde ö?renci olan Mark Zuckerbeg’in kurdu?u Facebook’dur.

Dünyan?n en iyi yönetim dan??manl??? firmas? olan BCG (The Boston Consulting Group) ‘un aç?klad??? en iyi 50 ?irket aras?nda liste ba??nda Apple,Google ve Samsung yer almaktad?r.

Bir önceki yazımız olan Facebook Yeni Arayüzü başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık