esenyurt böcek ilaçlama
DOLAR: 3.82 TL
EURO: 4.68 TL

Türkiye’nin ‘ç?? e?itim sahas?’ olacak

1 yıl önce
319 kez görüntülendi

Resim bulunamadı
seo

Orman ve Su ??leri Bakanl???n?n Bolu’da ba?latt??? “Ç?? Model E?itim Sahas?” projesinin tamamlanmas?yla Türkiye’deki ç?? kontrol çal??malar?nda e?itim sahas? ihtiyac? kar??lanacak.

Orman ve Su ??leri Bakanl??? Çölle?me ve Erozyonla Mücadele (ÇEM) Genel Müdürü Hanifi Avc?, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, iklim de?i?ikli?i, nüfus art??? ve insan hareketlili?i nedeniyle son y?llarda ç?? afetlerinde can ve mal kayb?n?n artt???n? belirtti.

Türkiye’nin jeolojik, jeomorfolojik ve iklimsel özellikleri nedeniyle can, mal ve ekonomik kayba yol açan do?al afetlerin s?kl?kla ya?and??? bir ülke oldu?una de?inen Avc?, “Geçmi?te meteorolojik karakterli afetlere daha az rastlan?rken, günümüzde nüfus art???, yanl?? planlama, arazi kullan?m? ve benzeri nedenlerin bir sonucu olarak a??r? ya???larda, meteorolojik karakterli afetlerden sel, ç?? ve heyelana daha fazla maruz kal?n?yor. Bunun sonucunda can ve mal kay?plar?nda ise art?? gözleniyor.” ifadesini kulland?.

“Ç?? önleme yap? ve tesislerinin tamam?n?n görülebilece?i bir model saha olu?turuldu”

Bakanl???n ç?? kontrol projelerine önem verdi?ine dikkati çeken Avc?, konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:

“Yap?lacak imar planlar? ile her türlü alt ve üst yap? yat?r?mlar? için altl?k olarak kullan?lacak ‘Ç?? Tehlike ve Risk Haritalar?’n?n, en k?sa sürede tamamlanmas? laz?m. Bakanl???m?z bünyesinde Ç?? Çal??ma Grubu olu?turuldu. Ayn? zamanda ulusal ve uluslararas? e?itimlerde kullan?labilecek, ç?? önleme yap? ve tesislerinin tamam?n?n görülebilece?i bir model saha olu?turuldu.”

Avc?, ç?? kontrol projelerinde yer alan dinamik hesaplamalar?n daha sa?l?kl? bir ?ekilde yap?labilmesi amac?yla da?l?k alanlarda yeterli meteorolojik gözlem kar istasyonlar?n?n kurulmas?, ölçümlerin sistematik yap?lmas?, envanter çal??malar? ile ç?? konusunda yeti?mi? ara eleman eksikli?inin giderilmesinin önemli oldu?unu vurgulad?.

Bir önceki yazımız olan Adana'daki patlamay? siyasiler ve STK'lar k?nad? başlıklı makalemizde Adana'daki patlamay? siyasiler ve STK'lar k?nad? hakkında bilgiler verilmektedir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık